Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës e Arkitekturës 

Stafi Akademik, Fakulteti i Ixhinierisë, Informatikës e Arkitekturës