Bachelor

UET të ofron mundësinë për të studiuar me pedagogët më të mirë shqiptarë si edhe shumë profesorë të ftuar nga universitetet më të mira të Evropës e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me të cilët UET ka marrëveshje partneriteti. Bashkohu me studentët tanë dhe bëhu pjesë e jetës akademike aktive, eksperiencave ndërkombëtare dhe kontakteve me tregun e punës gjatë viteve të studimit. Bashkohu me ne për të pasur akses në të gjitha mundësitë dhe lehtësitë gjatë studimit që UET të ofron. Të ardhmen mund ta planifikosh duke u nisur nga lista e programeve Bachelor që mundësojnë 5 Fakultetet e UET.

Detyrimet akademike për studentin
Frekuentimi i procesit mësimor (leksione, kolokiume, leksion/seminare, seminare/laboratorë) në programet e ciklit të parë të studimeve, Bachelor, është i detyrueshëm në masën 60% (gjashtëdhjetë). Ky frekuentim është parakusht për t’u futur në provimet përfundimtare.

Diplomimi
Mbrojtja e diplomës është detyrimi përfundimtar për diplomimin e studentit. Mbrojtja bëhet përmes paraqitjes së një punimi diplome ose dhënies së një Provimi të Përgjithshëm Përfundimtar.
Punimi i diplomës për studentët e programit Bachelor duhet të jetë punim origjinal me rreth 9-10 mijë fjalë. Studenti nuk pritet të bëjë punë të thelluar në terren ose të kontribuojë në një debat teorik/konceptual, por të aplikojë një model/teori të caktuar në një rast të veçantë, duke u bazuar kryesisht në burime dytësore/literaturë. Qëllimi i këtij punimi është të shfaqë aftësitë e studentit për të mbledhur dhe vlerësuar informacionin, për të analizuar në mënyrë teorike faktet e mbledhura, si dhe për t’i paraqitur përfundimet e arritura në një format akademik. Diploma zhvillohet me ndihmën e një profesori që e udhëheq studentin deri në finalizimin e temës së diplomës.

  • Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

“Juridik i Përgjithshëm”

“Marrëdhënie Ndërkombëtare”, profili “Siguri”
“Marrëdhënie Ndërkombëtare”, profili “Studime Europiane”

“Shkenca Politike”, profili “Administratë publike”
“Shkenca Politike”, profili “Gazetari”
“Shkenca Politike”, profili “Studime Europiane”

Program i integruar “Drejtësi”

  • Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

“Menaxhim Biznesi”, profili “Menaxhim i Organizatave”
“Menaxhim Biznesi”, profili “Marketing”
“Menaxhim Biznesi”, profili “Turizëm”
“Menaxhim Biznesi”, profili “Informatikë”

“Financë”, profili “Bankë” në gjuhën shqipe
“Financë”, profili “Bankë” në gjuhën angleze
“Financë”, profili “Kontabilitet”
“Financë”, profili “Informatikë Ekonomike”

“Informatikë Ekonomike” në gjuhën shqipe
“Informatikë Ekonomike” në gjuhën angleze

  • Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

“Komunikim”, profili “Marrëdhënie Publike”
“Komunikim”, profili “Gazetari”
“Komunikim”, profili “Grafikë – Dizajn”
“Komunikim”, profili “Marketing”

“Arte Pamore”, profili “Grafikë – Dizajn”
“Arte Pamore”, profili “Multimedia”

“Psikologji”, me profil “Shëndet Mendor”

“Arte Muzikore”, me profil “Piano”
“Arte Muzikore”, me profil “Kanto”

“Arte Skenike”, Profili “Regji”
“Arte Skenike”, Profili “Aktrim”
“Arte Skenike”, Profili “Balet”

“Arsim Parashkollor”

“Edukim Fizik dhe Sporte”, profili “Atletikë”
“Edukim Fizik dhe Sporte”, profili “Gjimnastikë”
“Edukim Fizik dhe Sporte”, profili “Futboll”
“Edukim Fizik dhe Sporte”, profili “Lojëra me Dorë”

“Filozofi”, me profil “Filozofi Politike”

  • Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës

“Teknologji Informacioni”, profili “Informatikë Ekonomike”
“Teknologji Informacioni”, profili “Hartim Software”

“Inxhinieri Informatike”, me profil “Inxhinieri Telekomunikacioni”
“Inxhinieri Informatike”, me profil “Hartim Software-sh” në gjuhën shqipe
“Inxhinieri Informatike”, me profil “Hartim Software-sh” në gjuhën angleze

“Inxhinieri Industriale”, profili “Inxhinieri Elektrike”
“Inxhinieri Industriale”, profili “Inxhinieri Mekanike”

Program i integruar “Arkitekturë”, me profil “Arkitekturë Interieri”
Program i integruar “Arkitekturë”, me profil “Urbanistikë”

“Inxhinieri Ndërtimi”

  • Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

“Infermieri”

“Fizioterapi”

“Imazheri”

 

Bachelor