STRATEGJIA NDËRKOMBËTARE

UET  synon të bëhet një qendër e rëndësishme dhe pikë referimi kombëtare/rajonale në kuadër të bashkëpunimit akademik në arsimin e lartë, veprimtarinë kërkimore, botuese dhe promovimin e zhvillimit qytetar dhe vlerave të arsimit të lartë.
UET  synon të jetë pjesë përbërëse e rrjeteve dhe strukturave institucionale universitare brenda kuadrit të rajonit të Evropës Juglindore, vendeve të Bashkimit Evropian dhe përtej vendeve anëtare të OECD.
UET synon organizimin dhe ofrimin e diplomave të përbashkëta me universitetet partnere në kuadrin e programeve të caktuara akademike me interes të përbashkët.
UET  synon të përfshijë më shumë projekte zhvillimore akademike dhe shkencore në kuadër të projekteve evropiane të arsimit të lartë, projekte që synojnë mbi të gjitha zhvillimin e stafit akademik, lëvizshmërinë e fakulteteve dhe studentëve, aplikimin e standardeve evropiane të cilësisë. , organizimi i konferencave të përbashkëta shkencore, botime akademike nga autorë të njohur ndërkombëtarisht, pajisje të objekteve mësimore dhe laboratorëve etj.
UET inkurajon një kulturë të ndarjes së njohurive dhe lidhjeve horizontale midis IAL-ve, OSHC-ve, qendrave kërkimore, organizatave qeveritare dhe palëve të interesuara. Si i tillë, UET inkurajon fuqishëm mobilitetin e stafit dhe studentëve në rajon, në Bashkimin Evropian dhe më gjerë. Gjithashtu, UET mbështet qarkullimin e stafit në fushat Quadruple Helix, si qeveria, biznesi, media dhe shoqëria civile.
Mbi këto parime, UET është shumë i përkushtuar për ndërkombëtarizimin e programeve të studimit, proceseve akademike dhe zhvillimit dhe kërkimit të stafit nëpërmjet mundësive të ndërkombëtarizimit.

Në këtë drejtim, UET ka krijuar me sukses Zyrën e Zhvillimit të Projekteve dhe Partneriteteve me qëllim zhvillimin e projekteve ndërkombëtare, partneriteteve strategjike dhe lehtësimin e aplikimeve për grante kërkimore.

Në këtë aspekt të ndërkombëtarizimit dhe rrjetëzimit për zhvillimin e partneritetit, UET ka krijuar rrjetin Next Europe (shkarko këtu) për të bashkuar universitetet kryesore në Ballkanin Perëndimor si dhe qendrat kërkimore në Evropë me ekspertizë kërkimore dhe interes në rajon.

Kontakt

Dr. Ketrina Çabiri Mijo

Zyra për Zhvillimin e Projekteve dhe Partneriteteve
European University of Tirana
Rr. “Xhanfize Keko”, Nd. 56
Tirana, Albania

UNIMED

UET tashmë po merr pjesë në projekte të financuara nga Komisioni Europian, si: Programi i të mësuarit gjatë gjithë jetës – Karrige Jean Monnet (për herë të parë në Shqipëri) LLP – Projekti Tempus (3 projekt Tempus i udhëhequr nga Universiteti i Grazit në Austri; Universiteti Koblenz në Gjermani dhe Universiteti Roehampton në MB) Erasmus Mundus – Sigma Agile (udhëhequr nga Universiteti i Varshavës në Poloni) Programi Evropian për Shkencën dhe Teknologjinë (COST) – pjesëmarrja në 7 Veprime COST në cilësinë e vendit jo-kosto; Erasmus + Veprimi kyç 1/Mobiliteti për nxënësit dhe stafin – Që nga viti 2015, UET ka bashkëpunuar në programet Erasmus + ICM Mobility me shumë partnerë. Disa nga partnerët përfshijnë: Universitetin e Uppsala, Universiteti Lappeenranta, Universiteti Malardalen, Universiteti Ludwigshafen, Universiteti Emden Leer, Universiteti i Valladolidit, Universiteti i Minho, Universiteti Obuda, Universiteti i Bolonjës, Roma 3, Universiteti L’Aquila, Universiteti Siauliai, UNIMED, Universiteti i Salzburgut, Universiteti i Pavias etj.
Kliko këtu

FEDE

UNIADRION