Zyra e Këshillimit të Karrierës synon të mbështesë studentët para, gjatë dhe pas studimeve të tyre në EUT. Ai kryen një sërë aktivitetesh informuese, për të prezantuar universitetin, ofertën e tij akademike dhe shërbimet studentore për studentët e ardhshëm. Aktivitetet e informacionit dhe promovimit përfshijnë:

Gjimnaz Tour

Gjatë semestrit të dytë (periudha mars-maj) përfaqësues të EUT, të organizuar në ekipe të vogla të përbëra nga autoritete drejtuese, anëtarë të stafit akademik, anëtarë nga Zyra e Pranimit dhe Zyra e PR dhe studentë, vizitojnë institucionet e shkollave të mesme në Shqipëri për t’u prezantuar maturantëve me ofertën akademike të universitetit.

Këshillimi përpara regjistrimit

Universiteti u ofron studentëve të ardhshëm informacionin dhe këshillat e nevojshme për të mbështetur aplikantët që të kuptojnë se cili program studimi përmbush qëllimet dhe pritshmëritë e tyre të karrierës dhe të shpjegojë gjithçka që lidhet me programet e studimit, mundësitë dhe detyrimet akademike, shërbimet e studentëve, tarifat e shkollimit, si dhe pranimin. procedurën dhe dokumentet. Krahasuar me atë që ndodh gjatë turneve të shkollave të mesme, shërbimi këshillues që ndodh gjatë javëve të regjistrimit është më intensiv dhe i përshtatur për nevojat individuale të aplikantëve. Zakonisht, aplikantët shoqërohen nga familjarët dhe vlerësojnë mundësinë për të biseduar personalisht me profesorët dhe stafin e zyrës së pranimit, për të konsultuar dhe vlerësuar mundësitë e ndryshme, për të bërë një zgjedhje të mirëinformuar.

UET Tour / Open Days

Kjo është një mundësi për studentët e ardhshëm që të vizitojnë UET dhe të përjetojnë se si është të jesh pjesë e tij për një ditë. Gjatë vizitës së tyre, maturantët kanë një vizitë turistike në ambientet e UET, klasat, bibliotekën, etj. Ata mund të ndjekin një leksion, seminar, konferencë, tryezë të rrumbullakët ose një aktivitet tjetër me karakter edukativo-informativ-argëtues, të zhvilluar në UET. si dhe të takohen me studentët aktualë të UET. Gjithashtu, ata kanë një takim me Dekanin e Studentëve, të organizuar në formë pyetje-përgjigje, për të adresuar pyetjet e tyre rreth jetës studentore në UET.

Ditët e orientimit

Para fillimit zyrtar të vitit të ri akademik, universiteti organizon ditë orientimi. Axhenda e aktivitetit publikohet dhe studentët e rinj ftohen të marrin pjesë në disa sesione informative që i njohin ata me universitetin në përgjithësi, shërbimet që ai ofron për ta dhe kush bën çfarë, rregulloret e tij, të drejtat dhe detyrat e studentëve, si munden ata. aplikoni për një Erasmus mobility, për një bursë, si mund të bëhen pjesë e klubeve studentore dhe aktiviteteve të ndryshme në UET.

Gjatë studimeve, studentëve u ofrohet mbështetje dhe këshilla për mundësitë e zhvillimit të karrierës së tyre, si për punësim/praktikë, ashtu edhe për mundësitë e studimeve të ardhshme. Këshilltarët e karrierës i ndihmojnë studentët të identifikojnë se ku të aplikojnë dhe të përgatisin aplikimet e tyre përkatëse. Në bashkëpunim me pesë Fakultetet, zyra ndihmon në organizimin e dy aktiviteteve kryesore që ndihmojnë studentët të integrohen në tregun e punës:

Panairi i Punës

Panairi i Punës (Javët e Hapura) organizohet çdo vit në muajin maj dhe mbledh së bashku disa kompani biznesi dhe institucione të tjera që prezantojnë mundësitë e tyre të punësimit për studentët e EUT. Studentët mund të aplikojnë për vende të lira pune ose praktika. Vitet e fundit, EUT organizon një Panair të veçantë Punësimi për çdo Fakultet, me qëllim rritjen e mundësive të kontaktit të studentëve në vitin e fundit të studimeve me punëdhënësit që lidhen më ngushtë me fushën e tyre të studimit.

HR Clubs

HR Clubs është një event i organizuar çdo vit, pjesë e Programit 500+. Klubet e HR organizohen në nivel fakulteti. Menaxherët e Burimeve Njerëzore nga kompanitë më të mëdha në vend, me të cilët UET ka marrëveshje bashkëpunimi, ftohen të ndajnë me universitetin pritshmëritë, sfidat dhe nevojat e tyre për sa i përket cilësisë së burimeve njerëzore si një nga elementët bazë për zhvillimin e organizatave. Klubet HR zhvillohen gjatë shtatorit. Nëpërmjet këtij aktiviteti, UET synon të mbledhë informacion në lidhje me nevojat e tregut të punës dhe sesi universiteti mund t’i përshtatë programet e tij të studimit për t’iu përgjigjur më mirë këtyre nevojave. Gjithashtu, ky aktivitet synon të intensifikojë bashkëpunimin ndërmjet departamenteve dhe kompanive punëdhënëse primare potenciale të të diplomuarve të tyre.