Pse të zgjidhni një program Master Profesional?
Programet Master Profesional (MP) kanë natyrë aplikative dhe ofrojnë formim kryesisht praktik, për arritjen e objektivave profesionale sipas profilit të zgjedhur, me qëllim punësimin ose kualifikimin në një drejtim të ngushtë. Këto programe i përshtaten çdo moshe, çdo niveli, pas përfundimit të studimeve Bachelor.
Një diplomë Master Profesional zhvillon tek studenti aftësi për mendim të thelluar analitik dhe të pavarur, vlerësim kritik dhe profesional, aftësi për të zgjidhur probleme komplekse dhe për t’u rritur në karrierën profesionale. Një tjetër avantazh i diplomës Master Profesional është mundësia për t’u formuar plotësisht në fushën që ju intereson, si një përvojë e çmuar dhe garanci për tregun e punës.
Programet në Master Profesional ofrohen 60 kredite ECTS. Ato janë një nga produktet akademike më fleksibël  në UET, pasi këto programe janë vazhdimisht në proces përshtatje më kërkesat e tregut vendas dhe të zhvillimeve rajonale.

Frekuentimi
Për programet e studimit Master Profesional frekuentimi është i detyrueshëm në masën 80% (tetëdhjetë) të leksioneve dhe seminareve.

Diplomimi
Punimi i diplomës Master Profesional është një punim me karakter aplikativ, empirik. Punimi i diplomës duhet të jetë punim origjinal, ku studenti kryesisht aplikon një teori, skemë, parim në një objekt konkret studimi. Tema mund të jetë studim i një rasti ose studim krahasues. Ajo përmban 14-15 mijë fjalë. Diploma zhvillohet me ndihmën e një profesori që e udhëheq studentin deri në finalizimin e temës së diplomës.

FAKULTETI I EKONOMISË BIZNESIT DHE ZHVILLIMIT

Programet e studimit

“Menaxhim Biznesi” me profil:
“Menaxhimi i SME-ve” ; “Menaxhim i burimeve njerëzore” ; “Menaxhim dhe vlerësim projektesh” ; “Administrim Territori”
(kliko këtu për të parë programin)
(Shiko modulet e SmartAl)

“Financë” me profil:
“Banka dhe tregje financiare” ; “Kontabilitet dhe raportim financiar” ; “Auditim dhe menaxhim risku” ; “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”
(kliko këtu për të parë programin)

“Marketing” me profil:
“Turizëm” ; “Inovacion” ; “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh” ; “TV Multimedia” ; “Marrëdhënie Publike Politike”
(kliko këtu për të parë programin)

“Audit” me profil:
“Auditim dhe Menaxhim risku” ; “Kontabilitet dhe raportim financiar”
(kliko këtu për të parë programin)

FAKULTETI I SHKENCAVE JURIDIKE, POLITIKE DHE MARRËDHËNIEVE NDËRKOMBËTARE

Programet e studimit

“Drejtësi” me profil:
“E drejta Administrative”
(kliko këtu për të parë programin)

“Studime të sigurisë” me profil:
“Çështje të sigurisë”
(kliko këtu për të parë programin)

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE, EDUKIMIT DHE ARTEVE LIBERALE

Programet e studimit

“Komunikim” me profil:
“Marrëdhënie Publike Politike” ; "Menaxhim marketingu” ; “TV Multimedia”
(kliko këtu për të parë programin)

“Mësuesi për arsimin fillor”
(kliko këtu për të parë programin)

“Psikologji e Aplikuar”me profil:
“Psikologji Klinike” ; “Psikologji Shkollore” ; “Psikologji Këshillimi”
(kliko këtu për të parë programin)

FAKULTETI I INXHINIERISË, INFORMATIKËS DHE ARKITEKTURËS

Programet e studimit

“Informatikë e Aplikuar” me profil:
“Dizenjim dhe zhvillim aplikimesh” ; “Menaxhim të dhënash” ; “Siguria e sistemeve të informacionit” ; “TV- Multimedia” ; “Menaxhim dhe vlerësim projektesh”
(kliko këtu për të parë programin)