Revistat Shkencore

Revistat Shkencore

Universiteti Europian i Tiranës (UET) është në përputhje të plotë me kërkesat dhe kriteret e Kartës së Bolonjës dhe është universiteti i parë jo-publik në Shqipëri që ofron ciklin e tretë të studimeve (PhD). Për UET, kërkimi shkencor, inovacioni dhe mobiliteti i stafit janë një gur themeli dhe pjesë kryesore e strategjisë së zhvillimit institucional. Për të ndërmarrë kërkim shkencor në nivelin më të lartë dhe të orientuar drejt politikave publike, Universiteti Europian i Tiranës bazohet në gamën e gjerë të ekspertizës që ka në shkencat sociale, humane, ekonomike, teknologjitë e informacionit, edukimit, dhe komunikimit. Teksa universiteti ka hyrë në dekadën e dytë të jetës, UET po ndërmerr hapa proaktiv për të forcuar pikat e forta dhe për të adresuar çdo kufizim të mundshëm. Në veçanti, UET është i fokusuar në përmirësimin e outputit shkencor të botuar në revista të rankuara ndërkombëtare dhe forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar për mobilitetet e stafit akademik.

Në këtë kuadër UET ka riformatuar dhe konsoliduar revistat e tij shkencore nga 5 ne 3 për të maksimizuar përdorimin e burimeve akademike dhe për të prodhuar kërkime më të mira në përputhje me standardet ndërkombëtare. Specifikisht, UET publikon dy revista shkencore ndërkombëtare: Economicus (ISSN: 2223-6295), Polis (ISSN: 2223-8174), Medicus (ISSN: 2663-7758) . Economicus publikon kërkime në fushën e ekonomisë, zhvillimit dhe IT, ndërsa Polis publikon kërkime në fushën e shkencave humane dhe shoqërore. Revistat JusticiaEducatio, dhe Sociological Analysis nuk publikohen më dhe janë përfshirë në revistën Polis. Revistat Economicus Medicus dhe Polis publikojnë artikuj vetëm në gjuhën angleze, mbështeten në një proces ‘double blind peer review’ për përzgjedhjen e artikujve dhe kanë faqet e internetit të dedikuara ku publikojnë artikujt të cilët mund të lexohen falas.

Për çdo informacion me tepër rreth revistave shkencore te UET dhe rregullave të botimit në to, mund të lundroni në faqet e tyre përkatëse:

 

Revistat Shkencore