PROGRAMI KËRKIMOR
(2021-2025)

Projektet e mëdha të kërkimit (GRP) përfaqësojnë parimin kryesor organizues të kërkimit në EUT, udhëhiqen nga studiues të lartë dhe inkurajojnë kërkimin ndërdisiplinor.

Të vendosura nën GRP-të, njësitë kërkimore janë mekanizmi kryesor përmes të cilit objektivat e GRP-ve materializohen përmes studimeve empirike, të cilat – njëkohësisht – përmbushin objektivat e GRP-ve dhe janë në koherencë me qëllimet e përgjithshme të projekteve individuale kërkimore të studiuesve. . Njësitë kërkimore janë gjithashtu instrumenti kryesor, i cili mirëpret dhe “strehon” studentët e ardhshëm të doktoraturës, të cilët ndërmarrin kërkime që i përshtaten objektivave dhe interesave kryesore të kërkimit të njësive. Njësitë kërkimore, duke u bashkangjitur me GRP-të dhe duke përfshirë kandidatët e doktoraturës, zhvillojnë projekte kërkimore që nuk mund të jenë më të shkurtra se tre vjet.

Kjo strukturë organizative mundëson kërkime ndërdisiplinore dhe njëkohësisht ‘orienton’ studiuesit e EUT-së drejt atyre fushave që janë të rëndësishme për EUT-në dhe partnerët e saj.

Projektet e mëdha kërkimore (GRP)

FAKULTETI I EKONOMISË BIZNESIT DHE ZHVILLIMIT

Modeli i ri ekonomik në Shqipëri

Kliko për të parë grupin kërkimor

FAKULTETI I SHKENCAVE JURIDIKE, POLITIKE DHE MARRËDHËNIEVE NDËRKOMBËTARE

Shteti dhe e drejta për transformim

Kliko për të parë grupin kërkimor

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE, EDUKIMIT DHE ARTEVE LIBERALE

Roli i individit në zhvillimin e shoqërisë shqiptare

Kliko për të parë grupin kërkimor

FAKULTETI I INXHINIERISË, INFORMATIKËS DHE ARKITEKTURËS

Ndikimi i inovacionit në industri dhe shërbime

Kliko për të parë grupin kërkimor

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE, EDUKIMIT DHE ARTEVE LIBERALE

Sfidat dhe e ardhmja në fushën e mjekësisë

Kliko për të parë grupin kërkimor