Pse të zgjidhni një program Master i Shkencave?

Programet e studimit Master i Shkencave ofrojnë thellim, zgjerim dhe specializim të njohurive teorike dhe aftësi për kërkim të avancuar dhe të pavarur shkencor. Qëllimi është pajisja e studentit me mjetet, aftësitë dhe njohuritë e thelluara teorike për një karrierë të suksesshme profesionale dhe akademike.

Programi Masteri i Shkencave ofrohet me 120 kredite ECTS dhe ka kohëzgjatje normale 2 vite akademike. Ky program e përgatit studentin me aftësitë dhe kompetencat profesionale për të dalë në tregun e punës, por edhe i jep mundësinë edhe për të zhvilluar një karrierë akademike duke vazhduar studimet e doktoratës.


Frekuentimi

Për programet e studimit Master i Shkencave frekuentimi është i detyrueshëm në masën 80 (tetëdhjetë) % të leksioneve dhe seminareve.


Diplomimi

Punimi i diplomës duhet të jetë punë e pavarur dhe krijuese e studentit me rreth 19-20 mijë fjalë. Qëllimi i tij është të shfaqë aftësitë e studentëve për të mbledhur dhe për të vlerësuar informacionin, për të analizuar në mënyrë teorike faktet e mbledhura, si dhe për t’i paraqitur përfundimet e arritura në një format akademik. Kjo nënkupton edhe studime, të cilat synojnë “të përmirësojnë/plotësojnë teorinë” ose studime që bëjnë një reflektim mbi “gjendjen e debatit teorik”. Punimi zhvillohet me ndihmën e një profesori që e udhëheq studentin deri në finalizimin e temës së diplomës.

FAKULTETI I EKONOMISË BIZNESIT DHE ZHVILLIMIT

Programet e studimit

“Administrim Biznesi” me profil:
“Menaxhim marketingu” ; “Administrim publik” ; “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”
(kliko këtu për të parë programin)

“Informatikë Ekonomike":
(kliko këtu për të parë programin)

“Financë” me profil:
“Banka dhe Tregje financiare” ; “Kontabilitet dhe Raportim financiar” ; “Auditim dhe Menaxhim Risku”
(kliko këtu për të parë programin)

“Sistemet e Qendrueshme te Prodhimit te Ushqimeve” me profil:
“Inxhinieri, Cilësi dhe Siguri Ushqimore ”; “Menaxhimi i sistemeve të prodhimit të ushqimeve”
(kliko këtu për të parë programin)

FAKULTETI I SHKENCAVE JURIDIKE, POLITIKE DHE MARRËDHËNIEVE NDËRKOMBËTARE

Programet e studimit

“E drejtë Private dhe Biznesi” me profil:
“E drejtë private” ; “E drejtë biznesi”
(kliko këtu për të parë programin)

“E drejtë Publike dhe Ndërkombëtare” me profil:
“E drejtë penale” ; “E drejtë publike dhe kushtetuese”
(kliko këtu për të parë programin)

“Shkenca Politike” me profil:
“Administrim Publik” ; “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”
(kliko këtu për të parë programin)

“Shkenca Politike - Integrimi dhe Qeverisja POSIG”
(kliko këtu për të parë programin)

“Marrëdhënie Ndërkombëtare” me profil:
“Çështje të Sigurisë” ; “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh
(kliko këtu për të parë programin)

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE, EDUKIMIT DHE ARTEVE LIBERALE

Programet e studimit

“Shkenca komunikimi” me profil:
“Marrëdhënie Publike Politike” ; "Menaxhim marketingu”
(kliko këtu për të parë programin)

“Psikologji” me profil:
"Psikologji Klinike" ; "Psikologji Shkollore" ; "Psikologji Këshillimi"
(kliko këtu për të parë programin)

“Mësuesi për Arsimin e mesëm” me profil:
“Arte” ; “Edukim fizik, Sport dhe Shëndeti” ; “Gjuhët dhe komunikimi” ; “Matematikë” ; “Shkencat e natyrës” ; "Shoqëria dhe mjedisi” ; “Teknologjia dhe TIK”
(kliko këtu për të parë programin)

FAKULTETI I INXHINIERISË, INFORMATIKËS DHE ARKITEKTURËS

Programet e studimit

“Teknologji Informacioni” me profil:
“IT e biznesit” ; “Zhvillim Software-sh” ; “Menaxhim dhe Vlerësim projektesh” ; “Inovacion”
(kliko këtu për të parë programin)

“Inxhinieri Informatike” me profil:
“Inxhinieri Software-sh” ; “Siguria e sistemeve të informacionit” ; “Menaxhim të dhënash” ; “Dizenjim dhe zhvillim aplikimesh”
(kliko këtu për të parë programin)

“Inxhinieri Industriale” me profil:
“Inxhinieri Energjitike” ; “Inxhineri Mekanike” ; “Inxhineri Transporti”
(kliko këtu për të parë programin)

“Inxhinieri Ndërtimi” me profil:
“Infrastrukturë Transporti”
(kliko këtu për të parë programin)

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Programet e studimit

“Infermieri”
(kliko këtu për të parë programin)

“Fizioterapi” me profil:
“Teknika rehabilitimi”
(kliko këtu për të parë programin)

“Imazheri dhe Radioterapi”
(kliko këtu për të parë programin)