INTERNATIONALIZATION STRATEGY

UET  synon të bëhet një qendër e rëndësishme dhe pikë referimi kombëtare/rajonale në kuadër të bashkëpunimit akademik në arsimin e lartë, veprimtarinë kërkimore, botuese dhe promovimin e zhvillimit qytetar dhe vlerave të arsimit të lartë.
UET  synon të jetë pjesë përbërëse e rrjeteve dhe strukturave institucionale universitare brenda kuadrit të rajonit të Evropës Juglindore, vendeve të Bashkimit Evropian dhe përtej vendeve anëtare të OECD.
UET synon organizimin dhe ofrimin e diplomave të përbashkëta me universitetet partnere në kuadrin e programeve të caktuara akademike me interes të përbashkët.
UET  synon të përfshijë më shumë projekte zhvillimore akademike dhe shkencore në kuadër të projekteve evropiane të arsimit të lartë, projekte që synojnë mbi të gjitha zhvillimin e stafit akademik, lëvizshmërinë e fakulteteve dhe studentëve, aplikimin e standardeve evropiane të cilësisë. , organizimi i konferencave të përbashkëta shkencore, botime akademike nga autorë të njohur ndërkombëtarisht, pajisje të objekteve mësimore dhe laboratorëve etj.
UET encourages a culture of knowledge sharing and horizontal links between HEIs, CSOs, research centers, government organizations and stakeholders. As such, UET strongly encourages the mobility of staff and students in the region, the European Union and beyond. In addition, UET supports staff turnover in Quadruple Helix domains, such as government, business, media and civil society.
On these principles, UET is very committed to internationalization of study programs, academic processes and staff development and research through internationalization opportunities.

In this regard, UET has successfully established the Office of Project Development and Partnerships in order to develop international projects, strategic partnerships and facilitate applications for research grants.

In this aspect of internationalization and networking for partnership development, UET has established the Next Europe network (download here) in order to bring together key universities in the Western Balkans as well as research centers in Europe with a research expertise and interest in region.

Contact

Dr. Ketrina Çabiri Mijo

Office for Project Development and Partnerships
European University of Tirana
St. “Xhanfize Keko”, Building 56
Tirana, Albania

UNIMED

UET tashmë po merr pjesë në projekte të financuara nga Komisioni Europian, si: Programi i të mësuarit gjatë gjithë jetës – Karrige Jean Monnet (për herë të parë në Shqipëri) LLP – Projekti Tempus (3 projekt Tempus i udhëhequr nga Universiteti i Grazit në Austri; Universiteti Koblenz në Gjermani dhe Universiteti Roehampton në MB) Erasmus Mundus – Sigma Agile (udhëhequr nga Universiteti i Varshavës në Poloni) Programi Evropian për Shkencën dhe Teknologjinë (COST) – pjesëmarrja në 7 Veprime COST në cilësinë e vendit jo-kosto; Erasmus + Veprimi kyç 1/Mobiliteti për nxënësit dhe stafin – Që nga viti 2015, UET ka bashkëpunuar në programet Erasmus + ICM Mobility me shumë partnerë. Disa nga partnerët përfshijnë: Universitetin e Uppsala, Universiteti Lappeenranta, Universiteti Malardalen, Universiteti Ludwigshafen, Universiteti Emden Leer, Universiteti i Valladolidit, Universiteti i Minho, Universiteti Obuda, Universiteti i Bolonjës, Roma 3, Universiteti L’Aquila, Universiteti Siauliai, UNIMED, Universiteti i Salzburgut, Universiteti i Pavias etj.
Kliko këtu

FEDE

UNIADRION