Përgjegjësit e Departamenteve


Përgjegjës i Departamentit të Ekonomiksit dhe Financës – Prof. Asoc. Dr. Elvin Meka

Prof. Asoc. Dr. Elvin Meka ka më shumë se 16 vjet përvojë në banking qëndror dhe atë tregtar, tregjet e kapitaleve dhe letrave me vlerë në Shqipëri, si dhe rreth 8 vjet eksperiencë akademike si zv. Dekan & Përgjegjës i Departamentit të Financës dhe Zv. Rektor për Procesin Akademik, në Universitetin Europian të Tiranës (UET). Prof. Asoc. Dr. Elvin Meka ka punuar për institucione të ndryshme, si: Banka e Shqipërisë (Departamenti i Emisionit, Divizioni i Operacioneve Monetare), Departamenti i Bursës së Tiranës), Bursa e Tiranës SHA (Drejtor i Përgjithshëm), Shoqata Shqiptare e Bankave (Sekretar i Përgjithshëm) dhe Banka Emporiki – Shqipëri, Credit Agricole Group (Drejtor i Përgjithshëm Financiar – CFO) dhe Kolegji Universitar “Luarasi” (Administrator). Ai ka qenë anëtar i Këshillit Konsultativ të Biznesit (në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë & Energjetikës), anëtar i bordit të Agjencisë së Zhvillimit të Zonave Malore (MADA), Kryetar i Komitetit të Auditit të Brendshëm (në Ministrinë e Financave), dhe aktualisht është Kryeredaktor i Revistës “BANKIERI”, publikim i Shoqatës Shqiptare e Bankave (AAB), Kryetar i këshillit mbikëqyrës të AK Invest, si dhe anëtar i Komitetit të Auditimit të Brendshëm të INSIG

Përgjegjëse e Departamentit të Menaxhimit dhe Marketingut-Prof. Asoc. Dr. Arlinda Ymeraj (Keçi)

Ka përvojë të larmishme, thuajse 40 vjeçare në drejtime të ndryshme, përfshirë vendimmarrjen në nivelin më të lartë. Në veçanti, ka përvojë 18-vjeçare në mësimdhënie në nivel (pas)universitar dhe përvojë 20-vjeçare në kërkimin shkencor; Në harkun kohor 2011-2019 ka udhëhequr 10 diploma në programet BA, 55 diploma në programet MSH+MP dhe 5 diploma në Doktoraturë në UET. Ka marrë pjesë me referate dhe kumtesa në 7 kongrese ndërkombëtare të Politika Publike, Sociale dhe Mirëqeverisjes dhe në 9 konferenca shkencore me pjesëmarrje ndërkombëtare në Tiranë. Është autore e 1 monografie kërkimore-shkencore, 2 teksteve akademike, 25 artikujve shkencorë (5 me faktor impakti), 18 policy papers, të botuara në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit, si dhe 52 oponencave të tezave në UET (9 në BA, 28 në MP+MASH, 15 në Doktoraturë).

Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Juridike: Dr. Jonida Gjika

Dr. Jonida Gjika ka kryer Studimet Universitare në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetit të Tiranës dhe është dekoruar me “Medalje të Artë” për rezultatet e arrira.
Në vitin 2011 ka përfunduar Studimet Pasuniversitare pranë Departamentit të së Drejtes Civile (FD) pranë UT, ka mbrojtur titullin “ Doktor i Shkencave Juridike’ pranë Institutit të Studimeve Europiane të Universitetit të Tiranës.

Karrieren profesionale e ka nisur fillimisht si Juriste në Drejtorine Juridike pranë (D.P.Rr.) Ministria e Transporteve, dhe në vitin 2008, emërohet Drejtore e Drejtorisë Juridike në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare duke qëndruar në këtë pozicion për mëse 10 vjet.
Prej vitit 2007 ka ushtruar pa ndërprerje mësimdhënien si pedagoge në disa Universitete Publike dhe jo Publike në vend, pranë Fakulteteve të Drejtësisë.

Gjatë karrierës profesionale ka zhvilluar trajnime afatshkurtra dhe afatgjata, studime dhe kualifikime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, dhe ka kontribuar në hartimin e legjislacionit në fusha të ndryshme të së Drejtës. Është autore dhe bashkëautore e disa shkrimeve me karakter studimor dhe shkencor të botuara ne revista prestigjoze brenda dhe jashtë vendit. Prej disa vitesh është anetare e Bordit Editorial të Journal of Modern Education Revieë (JMER) ISSN 2155-7993 Academic Star Publishing Company, USA.
Ka eksperience pune disa vjeçare si trajnere ligjore e stafeve administrative në fushen e legjislacionit kontraktual dhe të tatim-taksave pranë subjekteve juridike private.

Nga viti 2020 e në vijim mban detyrën e Përgjegjëses së Departamentit të Shkencave Juridike pranë Fakultetit të Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhenieve Ndërkombëtare në Universitetin Europian të Tiranës.

Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Sociale të Aplikuara: Prof. Asoc. Dr. Ervis Iljazaj

Doktor shkencash në Shkenca Politike, Universiteti i ‘’ La Sapienza’’, Romë Itali 2014, me tëmë dizertacioni : ‘’ Modelet e ndryshme të drejtimit parlamentar’’, analizë krahasuese. Në vitin 2010 mbaron studimet post universitare Master i nivelit të dytë në Universitetin e ‘’ La Sapienza’’ në ‘’Institucionet Parlamentare’’ . 2007-2009 kryen studimet e Master Shkencor në Shkenca Politike në Universitetin e ‘’Camerinos’’ në itali. 2004-2007- mbaron studimet Bachelor në Shkenca Politike në Universitetin e ‘’Camerinos’’ në Itali.

Pjesmarrës në disa konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe autor i artikujve shekncorë për çështjet që lidhen me institucionet politike, partitë politikë dhe parlamentarizmit. Prej viti 2016-2017 zv. drejtor i Shkollës Doktorale UET. Editorialist në median e shkruar. Prej vitit 2017-2018 drejtor i gazetës MAPO. Aktualisht pedagog i shkencave politike në Departamentin e Shkencave Sociale të Aplikuara në ‘’Universitetin Europian të Tiranës’’, si dhe Drejtor Ekzekutiv i ‘’Institutit Europian Pashko’’.

Përgjegjëse e Departamentit të Shkencave Humane dhe të Komunikimit: Prof. Asoc. Dr. Belina Budini

Prof. Asoc. Dr. Belina Budini është pedagoge në Universitetin Europian të Tiranës ku aktualisht drejton Fakultetin e Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale si dhe Departamentin e Shkencave Humane dhe të Komunikimit. Më parë, ka mbajtur funksionin e drejtueses së departamentit të Komunikimit dhe të Marrëdhënieve Publike, në periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2018. Ka kryer studimet Master në Universitetin e Londrës, Goldsmiths College dhe ato doktorale në Universitetin e Tiranës, për komunikim dhe media. Mban gradën Prof. As. Dr dhe është autore e librave “Tri kohë të Shqipërisë në TIME, 1923-2013”, publikuar në vitin 2014 dhe “Edi Rama, politikani pop(ulist)-star”, publikuar në vitin 2009. Është autore e shumë artikujve dhe analizave të publikuara në media. Ka organizuar, drejtuar dhe marrë pjesë në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, brenda dhe jashtë vendit. Ka sjellë në shqip disa tekste ndërkombëtare të fushës së komunikimit, duke bashkëpunuar me shtëpi botuese prestigjioze si Mc.Graw Hill Education, Macmillan Education, Sage, etj.

Përgjegjës i Departamentit të Psikologjisë, Edukimit dhe Sporteve – Prof. Asoc. Dr. Edi Puka

Prof. Asoc. Dr. Edi Puka është diplomuar në vitin 2003 pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit në Universitetin “A.Moro”, Bari, Itali. Në vitin 2007, pranë të njëjtit universitet, fiton gradën “Doktor”, në Shkencat e Edukimit. Në vitin 2006 përzgjidhet si Dekan i Fakultetit të Edukimit, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, e më pas ka mbajtur pozicionin e Zv/rektorit dhe Rektorit, pranë të njëjtit institucion. Prej vitit 2012, zhvillon aktivitetin e tij akademik pranë Departamentit të Psikologjisë, Edukimit dhe Sporteve, në Universitetin Europian të Tiranës, ku aktualisht mbulon pozicionin e Përgjegjësit të Departamentit.

Përgjegjës i Departamentit të Arteve të Aplikuara – Dr. Ermir Nika

Doktor i Shkencave Ermir Nika, veprimtarinë e tij profesionale e ka shtrirë në disa fusha të
rëndësishme si sa i përket krijimtarisë artistike, ashtu edhe në drejtim të studimit dhe kërkimit
shkencor. Në vitin 2016 ka mbrojtur titullin Doktor i Shkencave Filologjike me temën: “Fillimet e modernitetit në prozën romanore shqipe, ndërsa në vitin 2005 ka kryer studimet pasuniversitare për titullin Master në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Histori – Filologjisë,
dega Gjuhë – Letërsi. Studimet e larta, në degën e gjuhës dhe të letërsisë do t’i përfundonte në
vitin 2000 pranë Universitetit të Tiranës në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë.
Dr. Ermir Nika është autor i një sërë veprash me karakter letrar e studumor.

Përgjegjës i Departamentit të Inxhinierisë dhe Arkitekturës Dr. Maksim Çipi

Ka marrë pjesë në Grupe pune, Workshope, Konferenca Ndërkombtare etj brenda e jashtë vendit, duke paraqitur materiale e punime në to;
Ka marrë pjesë aktive në Seminare, Kurse e aktivitete të tjera të formimit të vazhdueshëm, brenda e jashtë vendit;
Ka përvojë me eksperiencë pune mbi 40 vjecare në aktivitetin profesional, në fushën e strukturave të ndryshme prej b.a. e b.a.p, si dhe të ndërtimeve në zonat sizmike, etj;
Eshtë i rregjistruar pranë ‘‘Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma“, prej vitit 2005;
Zotëron Licencën ‘‘Në Projektim“ dhe ‘‘Për Mbikqyrje dhe Kolaudim të Punimeve të Zbatimit“.

Përgjegjëse e Departamentit të Teknologjisë dhe Informatikës Dr. Aurora Binjaku

Dr. Aurora Binjaku ka kryer studimet universitare në Fakultetin e Ekonomise pranë Universitetit të Tiranës dhe mbrojtur titullin “Doktor” pranë Universitetit Europian të Tiranës në vitin 2016. Ka një eksperiencë 15 vjeçare në sektorin privat në vend me rol drejtues, menaxherial dhe drejtuese projektesh. Në aspektin akademik ka pervojë 7 vjeçare në mësimdhënie pranë Universitetit Europian të Tiranës në fushën e Statistikës. Është bashkëautore e 3 librave akademike, ka marrë pjesë dhe ka publikuar 10 studime shkencore në konferenca dhe revista brenda e jashtë vendit.

Përgjegjës i Departamentit të Imazherisë – Dr. Admir Jançe

Dr. Admir JANÇE ka kryer studimet universitare në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Departamenti Biologji-Kimi pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan gjatë periudhës 1998- 2002.
Gjatë viteve 2002-2005 ka mbaruar Shkollën e Lartë Pasuniversitare “Sh.P.U.” pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës – Tiranë, në përfundim të së cilës ka mbrojtur Masterin Shkencor.
Gjatë periudhës 2009-2014 ka realizuar studimet e Disertacionit pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës Tiranë dhe Fakultetit të Shkencave Ambientale në Universitetin e Studimeve “La Sapienza” Romë – Itali, duke mbrojtur në fund të kësaj periudhe Doktoraturën me temë: “Studimi palinologjik i depozitimeve të Kuaternarit në Qytetin e Elbasanit”, dhe ka marrë titullin “Doktor i Shkencave”.
Të gjitha periudhat e studimit të sipërpërmendura janë përfunduar me rezultate të shkëlqyera. Që prej vitit 2002 ka dhënë kontribut të vazhdueshëm në fushën e arsimit ku permendim: lektor pranë Universitetit “Medicom” Elbasan., më pas prej vitit 2006 e në vazhdim Pedagog pranë Departamentit të Biologjisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan, si edhe ka dhënë leksione pranë Fakultetit të Shkencave Ambientale në Universitetin e Studimeve “La Sapienza” Romë.
Gjatë periudhës 2014-2017 është aktivizuar si pedagog i brendshëm si edhe Drejtues i Departamentit Infermieri-Fizioterapi në Fakultetin e Shkencave Mjekësore pranë Albanian University.
Aktualisht është pedagog i brendshëm pranë Departamentit Infermieri-Fizioterapi si edhe mban postin e Drejtuesit të Departamentit Imazheri në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike pranë Universitetit Europian të Tiranës.
Dr. Admir Jançe është autor i shumë artikujve shkencorë të botuar në revista kombëtare e ndërkombëtare si edhe pjesëmarrës në një sërë konferencash shkencore ndërkombëtare. Gjithashtu Dr. Admir Jançe është Anëtar i Bordit Shkencor të një numri të konsiderueshëm revistash shkencore prestigjoze ndërkombëtare.

Përgjegjëse e Departamentit të Infermierisë dhe Fizioterapisë – Prof. Asoc. Dr. Voltisa Lama

Doktore e Shkencave në Mjekësi nga Universiteti i Hamburgut, Gjermani. Specializim dhe diplomim me titull “Psikiatre për fëmijë dhe adoleshentë“ nga Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës. Studimet e larta në Mjekësi, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës. Ka kryer specializime të ndryshme jashtë vendit nga Qëndra Universitare Charite-Berlin, Qëndra Universitare e Hamburgut, Universiteti i Amsterdam-it, King’s College London, Qëndra Spitalore Universitare e Vienës, Universiteti i Salzburgut. Me eksperiencë klinike dhe liçensim në fushën e shëndetit mendor të fëmijëve dhe adoleshentëve. Autore e disa botimeve brenda dhe jashtë vendit. Që nga viti 2013 pedagoge në Universitetin Europian të Tiranës. Fokusi si lektore është në Psikopatologjinë e fëmijërisë dhe adoleshencës dhe Psikologjinë e zhvillimit. Në vitet 2004-2009 ka punuar në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Tiranës si kordinatore e projektit amerikano-austriak «Open Medical Institute» për edukimin e mjekëve në vazhdimësi.

Përgjegjësit e Departamenteve