foto silvana bio

Prof. Assoc. Dr. Silvana Sukaj

Diplomë Universitare në Arkitekturë UE, “La Sapienza”, Rome, Itali me 110 e Lode;
Diplomë pas Universitare në “Welfare Territoriale e Sherbime ndaj personit”, Tor Vergata, Rome, Itali;
Doktor i Shkencave nr.1 në “Kursim Energjetik e Mikrogjeneracion i Shperndare”, “La Sapienza”, Rome, Itali.
Doktor i Shkencave nr. 2 ne “Inxhinieri Civile”, “Tor Vergata”, Rome, Itali; Shkolle Verore ne “Conservation of Historical, Monumental and Archaeological Sites”, Tor Vergata”, Rome, Itali;
Audituese e Energjise, e kryer ne Bologna, Itali.

Ka mbaruar me sukses kurset e formimit ne:
1) Koordinatore e Sigurise ne Faze Projektimi dhe ne faze Ekzekutimi;
2) Siguri Kunder zjarrit;

Studime post doktorature ne proces “Tor Vergata”, Rome, Itali;
Bashkeautore e librit “Termoteknika e Aplikuar”, (Fizike Teknike dhe Ambjentale – 1), teori, ushtrime dhe problema., e artikujsh shkencore, në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit që lidhen me problemet e ndërtimit dhe akustikes.

Pjesemarrese ne Bordin e Revistes “Pavaresia Schientific Journal”, 2017.
Ka kryer aktivitetin e saj si revizor ad-hoc per revistat:
1) Walailak Journal of Science and Technology (WJST);
2) Cultural Heritage and Science (CUHES).

Pjesëmarrëse në projekte te ndryshme me profil Energjine.
Hartuese projektesh arkitektonike, si edhe zbatim ne punime ndërtimi.
Pedagoge e Teknologjise se Arkitektures, Fizikes teknike dhe Shkences se Konstruksionit 1 dhe 2 në Universitete të ndryshme në Tiranë.
Aktualisht lektor me kohë të plotë në UET, pranë Departamentit të Inxhinjerisë dhe Arkitekturës.