232

Dr. Kreshnik Hakrama

Me një përvojë 10 vjeçare në fushën e mësimdhënies në Arsimin e lartë, si dhe një eksperiencë shumëvjeçare në fushën e akreditimit të laboratoreve dhe Metrologjisë. Si edhe anatar i grupit Teknik per trupat Inspektuese, pranw Drejtorisw sw Akredititimit. Ka mbajtur rolin e përgjegjëses të Sektorit elektrik & Termometrisë prej shumë vitesh me radhë pranë Drejtorisë të Përgjithme të Metrologjisë. Diplomuar në vitin 2005 në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, dega Metalurgji dhe Materiale, drejtimi Materiale. Ka mbrojtur doktoraturën në vitin 2022 profili Materiale. Fusha e ekspertizës kërkimore: në fushën e Metrologjisë, Morfologjise dhe Strukturave te materialeve. Lëndët që zotëron janë: Shkenca dhe Teknologjia e Materialeve elektrik dhe Enenrgjitik, Sistemet e Integruar dhe Invoative për Prodhimin Industrial.

Autor i disa botimeve, ka marrë pjesë në shumë konferenca kombëtare e ndërkombëtare, brenda dhe jashtë vendit.