Emisa isufaj

MSc. Emisa Isufaj

[:de]Ka përfunduar studimet Bachelor dhe Master në Matematikë pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, me specialitet në menaxhimin e institucioneve arsimore, metodikat e mësimdhënies së Matematikës, psikologji – pedagogji. Përvojë mbi 5 vjeçare në politikat e arsimit të lartë kryesisht në politikat e sigurimit të cilësisë, përvojë në menaxhimin dhe përpunimin e të dhënave, zhvillimin e pyetësorëve për studentët e Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri. Ka ushtruar funksionin e drejtueses së Departamentit të Statistikave dhe Analizave pranë Agjencisë së Akreditimit, ka menaxhuar procese të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit me bashkëpunëtorë vendas dhe ndërkombëtarë. Pjesëmarrëse, organizuese dhe referuese në trajnime, workshop/seminare, aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare në kuadër të sigurimit të cilësisë dhe aspekte të tjera në fushën e arsimit të lartë.

Me një eksperiencë mbi 4 vjeçare në mësimdhënie, prej vitit 2020-2021 është pjesë e stafit akademik të UET.[:en]Mrs. Isufaj has completed her studies (Bachelors’ and Masters’) in Mathematics at the Faculty of Natural Sciences, University of Tirana, specializing in the management of educational institutions, teaching methodologies of Mathematics, psychology – pedagogy. Over 5 years of experience in higher education policies, mainly in quality assurance policies, experienced in data management and processing, conduction of questionnaires for students of Higher Education Institutions in Albania. She has held the position of Head of the Department of Statistics and Analysis at the Accreditation Agency, has managed institutional and study program accreditation processes with local and international experts. Participated, organized, and referred in training, workshop /seminars, national and international activities in the framework of quality assurance and other aspects in the field of higher education.

With over 4 years of experience in teaching, from 2020-2021 is part of the academic staff of EUT.[:]