ELSIDA-SINAJ

Dr. Elsida Sinaj

Pozicioni në UET: Lektore, Departamenti i Psikologjisë, Edukimit dhe Sporteve, Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale.

Elsida ka qënë aktivisht e angazhuar në Zyrën e Kujdesit të Studentëve në të cilin mban dhe pozicionin si Dekane e Studentëve. Elsida ka një eksperiencë në punën-kërkimore shkencore kryesisht në fushën e Psikologjisë së Shëndetit dhe Këshillimit në çështjet që lidhen me cilësinë dhe stilin e jetës, sëmundjet kronike dhe çrregullimet psikologjike tek mosha e tretë, sjelljet shëndetësore tek studentët dhe mësuesit, tiparet e përsonaliteti, këshillimi I karrierrës etj. Gjithashtu Elsida ka punuar dhe si Specialiste e Shëndetit Mendorë pranë Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë Shkodër në Zyrën e Shërbimit Psikosocial, ka një eksperiencë në fushën e mësimdhënies, ku ka punuar si mësuese në shkolla të Ciklit 9-vjeçar dhe të mesëm.
Ka publikuar artikuj të ndryshëm në revista shkencore brënda dhe jashtë vendit, si dhe ka marrë pjesë në disa konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare