HYSEN-MUCAKU

Prof. Dr. Hysen Muceku

Prof. Hysen MUCEKU aktualisht është ligjërues në lëndët: “Auditimi Financiar”, “Kontrolli dhe Auditimi i Brendshëm”, “Qeverisja, Risku & Etika” dhe “Taksimi & Politika Fiskale” në Departamentin e Ekonomisë dhe Financave të Fakultetit Ekonomik. Biznes & Zhvillim, në Universitetin Europian të Tiranës.
Eksperienca akademike prej 15 vitesh në universitete publike dhe private, dhe 25 vite përvojë pune në administratën publike duke mbajtur pozicione të ndryshme si drejtues në sistemin bankar, specialist dhe drejtues në Institucionin e Kontrollit të Lartë Shqiptar (KLSH), Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm. i Tatimeve dhe Drejtori i Përgjithshëm i Kontrollit të Brendshëm të Ministrisë së Financave.
Në karrierën time si specialiste dhe menaxhere kam fituar përvojë në çështjet që kanë të bëjnë me menaxhimin e bankave, administrimin tatimor dhe politikat fiskale, qeverisjen e mirë dhe mirëmenaxhimin e fondeve publike, si dhe kam bashkëpunuar me disa organizata, si BE (PIFC1 & PIFC2 Project), USAID. , OECD (SIGMA), SIDA për përgatitjen e një baze metodologjike në fushën e Auditimit të Brendshëm dhe të Jashtëm të Sektorit Publik dhe Tatimeve.
Autor i një numri artikujsh shkencorë (15) në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, ka marrë pjesë dhe ka qenë folës në disa konferenca shkencore ndërkombëtare (13), si dhe është autor i dy monografive.