SOKOL-NDOKA

Dr. Sokol Ndoka

[:de]Fushat e ekspertizës: Kontabilitet Financiar; Kontabiliteti i Kostos; Kontabiliteti i Drejtimit; Kontroll i Brendshëm dhe Audit; Menaxhimi i Institucioneve Financiare.

Sokol Ndoka ka përfunduar studimet e larta, Bachelor në periudhën 2007-2010 dhe Masterin Shkencor në periudhën 2010-2012, profili Menaxhim, Fakulteti Ekonomik pranë Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi“. Gjatë periudhës 2013-2018, Ndoka ka përfunduar studimet e Doktoratës në profilin Financë pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe IT në Universitetin Europian të Tiranës me temë “MENAXHIMI I RREZIQEVE FINANCIARE, KUSHT PËR PËRFITUESHMËRINË E BANKAVE TREGTARE NË SHQIPËRI; PERIUDHA 2006-2015. Gjatë periudhës 2012- 2013, ka punuar si asistent Kontabilist pranë kompanisë Edi-Elt Consulting & Account. Në shkurt të vitit 2015, Ndoka filloi punë si pedagog i jashtëm në departamentin e Financës & Ekonomiksit, Fakulteti Ekonomik dhe IT në Universitetin Europian të Tiranës. Që prej tetorit të vitit 2015, Ndoka punon si pedagog i brendshëm në Universitetin Europian të Tiranës.[:en]Areas of expertise: Financial Accounting; Cost Accounting; Management Accounting; Internal Control and Audit; Management of Financial Institutions.

Sokol Ndoka has completed higher studies, Bachelor in the period 2007-2010 and Master of Science in the period 2010-2012, profile Management, Faculty of Economics at the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”. During the period 2013-2018, Ndoka has completed his Doctoral studies in Finance profile at the Faculty of Economics and IT at the European University of Tirana on “FINANCIAL RISK MANAGEMENT, CONDITION FOR BANKING BANKING; PERIOD 2006-2015. During the period 2012-2013, he worked as an Assistant Accountant at Edi-Elt Consulting & Account. In February 2015, Ndoka started working as an external lecturer in the Department of Finance & Economics, Faculty of Economics and IT at the European University of Tirana. Since October 2015, Ndoka works as an internal lecturer at the European University of Tirana.[:]