ferit_duka

Prof. Dr. Ferit Duka

Shteti, e drejta dhe shoqëria në trojet shqiptare gjatë shekujve
Selected publications

  1. Duka, F. (2001). Berati në kohën osmane (shek. XVI-XVIII). Akademia e Shkencave e RSh-Tiranë: Toena.
  1. Duka, F. (2009). Shekujt osmanë në hapësirën shqiptare, Tiranë: UET Press.
  1. Duka, F. (2009). Cost and Hinterland in the Albanian Lands. In Gh. Ortalli & O. J.(eds.), Balcani Occidentali, Adriatico E Venezia Fra XIII E XVIII Secolo/ Der Westliche Balkan, Der Adriaraum Und Venedig 13.-18. Jahrhundert. Vienna: Austrian Academy of Sciences. 261-270.
  1. Duka, F. (2010). Les influences ottomanes dans l’urbanisme et l’architecture des villes albanais: l’exemple du Berat (XVIe-XVIIIe siècles). Etudes Balkaniques, Cahiers Pierre Belon, 16 (1). Paris 2010. 267-288.
  1. Duka, F. (2019). Zona Korçë-Voskopojënë fillimet e periudhës osmane (shek. XV-XVI). Në: Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i Iluminizmit në Ballkan. Tiranë: Akademia e Shkencave e RSh. 319-341.
  1. Duka, F. (2022). Albanian nobility in the beginnings of the Ottoman era: the metamorphoses of a social stratum. Studia Albanica (Journal of the Academy of Sciences of Albania), 56 (2). 97-120.