kreshnik-bello

Prof. Assoc. Dr. Kreshnik Bello

[:de]Profesor i Asociuar Kreshnik Bello, ka një përvojë rreth 20 vjeçare në mësimdhënie, e cila perfshin aktivitet në disa universitete brenda dhe jashtë vendit. Ai zotëron një ekspertize solide në fushat e Menaxhimit, Marketingut dhe Biznesit Ndërkombetar, e cila është krijuar ndër vite falë një veprimtarie të gjerë. Gjithashu, eksperienca e tij është mbeshtetur prej një edukimi të vazhdueshëm dhe ciësor, brenda dhe jashtë vendit.

Profesor Bello ka shërbyer në nivele të larta të drejtimit në Universitet si, Dekan, Rektor, si edhe në pozicione të tjera menaxheriale. Ai zotëron eksperiencë si konsulent pranë disa bizneseve kombëtare dhe ndërkombëtare në rajonin e Vlorës dhe atë të Tiranës, në çështje që lidhen me menaxhimin e kompanive dhe marketimin e produkteve te tyre. Anëtar i disa Bordeve dhe Komisioneve pranë institucioneve të ndryshme shtetërore. Anëtar i disa Shoqatave Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Anëtar i Këshillave Botues të disa Revistave Shkencore.

Bello ka publikuar artikuj të ndryshëm shkencor në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit, dhe ka marrë pjesë me punime shkencore në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombetare. Ai është përdorues i mirë i tre gjuhëve të huaja. Ndjek në menyrë të vazhdueshme zhvillimet më të fundit të shkencës në fushat që mbulon, dhe njëkohesisht integron njohuritë më bashkëkohore në mësimdhënie, si edhe në forumet e tjera shkencore dhe akademike.[:en]Associate Professor Kreshnik Bello, has about 20 years of teaching experience, which includes activity in several universities at home and abroad. He has a solid expertise in the fields of Management, Marketing and International Business, which has been created over the years thanks to a wide range of activities. Also, his experience is supported by a continuous and quality education, inside and outside the country.

Professor Bello has served at senior levels of management at the University as Dean, Rector, as well as in other managerial positions. He has experience as a consultant for several national and international businesses in the region of Vlora and Tirana, in issues related to the management of companies and marketing of their products. Member of several Boards and Commissions at various state institutions. Member of several National and International Associations. Member of the Publishing Boards of several Scientific Journals.

Bello has published various scientific articles in scientific journals at home and abroad, and has participated with scientific papers in various national and international conferences. He is a good user of three foreign languages. Continuously follows the latest developments in science in the fields it covers, and at the same time integrates the most up-to-date knowledge in teaching, as well as in other scientific and academic forums.[:]