Foto-3

MSc. Elida Boshnjaku

[:de]Asistent Lektore pranë Departamentit të Menaxhimit dhe Marketingut, Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit, Universiteti Europian i Tiranës.
Ka përfunduar studimet universitare në sistemin 4 vjeçar Dega Marketing-Turizëm në Fakultetin Ekonomik, Universiteti i Shkodrës ‟Luigj Gurakuqi” dhe Master i Shkencave për Marketing në Fakultetin Ekonomik, Universiteti i Tiranës duke arritur Master të Nivelit Ekzekutiv.

Ka ndjekur shkolla dhe kualifikime pasuniversitare të fushës së turizmit, diplomacisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, si dhe trajnime për marketing, zhvillimin e biznesit dhe inovacionit, komunikimit, burimeve njerëzore; brenda dhe jashtë vendit.

Është autore e disa artikujve shkencorë të realizuara në kuadër të pjesëmarrjes në konferenca ndërkombëtare.
Ka punuar si Sekretare e Përgjithshme pranë DHTI Shkodër (2008-2018), Koordinatore Projektesh dhe Menaxhere Komunikimi pranë DHTI Tiranë (2018-2020), Pedagoge e jashtme pranë Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Fakulteti Ekonomik (2008-2018 dhe Nëntor 2020-Shkurt 2021), si dhe pranë Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës (Nëntor 2020-Shkurt 2021).

Që në Mars 2021, është pjesë e stafit akademik në Universitetin Europian të Tiranës.[:en]Assistant Lecturer in Department of Management and Marketing, Faculty of Economy, Business and Development, at the European University of Tirana.
Has completed the university studies in the 4-year system in Marketing-Tourism Branch at the Faculty of Economy, University of Shkodra ‟Luigj Gurakuqi” and Master of Science in Marketing at the Faculty of Economy, University of Tirana by achieving so the Executive Master level.
Has attended postgraduate schools and qualifications in the field of tourism, diplomacy, international relationship, as well as trainings for marketing, business development and innovation, communication, human resources; in Albania and abroad.

Author of several scientific articles prepared in the framework of participation to international conferences.
Has worked as General Secretary at CCI Shkodra (2008-2018), Project Coordinator and Communication Manager at CCI Tirana (2018-2020), Adjunct Professor at the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”, Faculty of Economy (2008-2018) and (November 2020-February 2021), as well as at the Faculty of Economy, University of Tirana (November 2020-February 2021).

Since March 2021, is part of the academic staff at the European University of Tirana.[:]