Selami-Xhepa

Prof. Assoc. Dr. Selami Xhepa

[:de]Doktor i Shkencave Ekonomike në Universitetin e Tiranës. Ai ka përfunduar një numër kualifikimesh postdoktorale në një universitet prestigjioz, Universiteti Purdue, Indiana, Shkolla e Qeverisë John Kennedy, Universiteti i Harvardit, Instituti FMN, dhe ka qenë një anëtar Chevening në Qendrën Bradfor për Zhvillim Ndërkombëtar, MB, dhe shumë qendra. kërkimore dhe universitete. Ai ka mbajtur poste të larta në administratën e lartë shtetërore, duke qenë gjithashtu Anëtar i Parlamentit Shqiptar për legjislaturën 2009-2013. Përkthyer, autor dhe bashkautor i një numri botimesh, materialesh kërkimore dhe artikujsh shkencorë si dhe ka kontribuar shpesh në debatet publike në media.[:en]Doctor of Economic Science at the University of Tirana. He has completed a number of postdoctoral qualifications at a prestigious university, Purdue University, Indiana, John Kennedy School of Government, Harvard University, IMF Institute, and has been a Chevening Fellow at the Bradfor Center for International Development, UK, and many centers. research and universities. He has held high positions in the senior state administration, being also a Member of the Albanian Parliament for the 2009-2013 legislature. Translated, author and co-author of a number of publications, research materials and scientific articles as well as contributing frequently to public debates in the media.[:]