Departamenti i Shkencave Humane dhe Komunikimit

Praktikat e komunikimit në media: Aktorë, Institucione, Kulturë

Departamenti i Psikologjisë, Edukimit dhe Sporteve

Përmirësimi i mësimdhënies së historisë në arsimin bazë. Çfarë mund të përmirësohet në kurrikulën e historisë në këtë nivel?
  • Papajani, A. (2017). Elements of Content and Presentation of School History Textbooks for Vth Grade of Basic Education in Albania From 1946 to 1991. Journal of Educational and Social Research, 7(3), 49. Retrieved from Click here for the link to publication;
  • Papajani, A. (2015). Aspects of Navigation Development in the Region of Shkodra during XVIII Century and the Beginning of XIX Century. Mediterranean Journal Of Social Sciences, 6(1 S1), 156. Retrieved from Click here for the link to publication
  • Papajani, A. (2012). The position of Women during Ottoman Empire and King’s Zog Period in the  District of Elbasan (co-author). Challenges of Education, International Journal of Science No2, ISSN 2225-7063,63
  • Papajani, A. (2004) Syllabus change : An Albanian Perspective,. After the Wall. History teaching in Europe since 1989,106  edited by Martin Roberts,Hamburg
  • Papajani, A. (1998) Economic Activity of trading companies “Çoba-Bianki” from Shkodra  1795- 1912. Monograph / Click here for the link to publication / Click here for the link to publication
Lidershipi shkollor. Roli i stileve të drejtimit në rritjen e performancës në procesin mësimdhënës-mësimnxënës, në shkollat e mesme të larta shqiptare

Politika, reforma dhe aktorët në sistemin e arsimit parauniversitar shqiptar

 

Departamenti i Arteve të Aplikuara

Komunikimi pamor në Arte, Kulturë dhe Politikë

Tradita dhe zhvillimi i komunikimit muzikor 

Krijimtaria vokale ne fizionomine e kultures kombetare

Formacionet muzikore qytetare te zonave Juglindore shqiptare