UET, në përputhje me parimet e Kartës së Bolonjës, pranon transferime të studentëve në vitet ndërmjetëse nga shkollat e tjera universitare vendase ose të huaja, publike ose jopublike. Transferimi i studimeve kryhet në bazë të rregullores së UET, përpara fillimit të vitit akademik, brenda afateve të përcaktuara nga ministria. Procesi i vlerësimit të kurrikulës dhe njohjes së lëndëve bëhet në dy faza: shqyrtimi paraprak dhe shqyrtimi përfundimtar.

Dokumentacioni i kërkuar për transferimin e studimeve per vitin 2021-2022:        

Apliko për transferimin e studimeve në UET

  Tiranë, më

  KËRKESË PËR NJOHJE LËNDËSH

  Unë duke synuar të ndjek studimet në degën në Universitetin Europian të Tiranës, parashtroj kërkesën për njohjen e lëndëve të mëposhtme, të cilat i kam zhvilluar gjatë studimeve në degën në universitetin .

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  Kësaj kërkese i bashkëngjitet një listë notash, si dhe programi përkatës i lëndëve për të cilat shtohet kërkesa e njohjes:

  Studenti:

  Kontakt:

  E-mail:

  Nëse e keni plotësuar kërkesën e mësipërme, shkarkoni dokumentin e mëposhtëm, plotësojeni dhe dërgojeni të skanuar këtu:
  Deklaratë për shqyrtimin e dokumentit të transferimit (Shkarko këtu)