Universiteti Europian i Tiranës, tashmë ka ngritur startegjinë e re për zgjerim të bashkëpunimit me korporatat ndërkombëtare, për t’i ardhur në ndihmë studentëve të cilët duan të punësohen jo vetëm në kompanitë vendase, por edhe ato ndërkombëtare.

Universiteti Europian i Tiranës i kushton një rëndësi të madhe punësimit të studentëvë në institucione dhe kompani të ndryshme pas përfundimit të ciklit bachelor por jovetëm.Kjo është një strategji që ndiqet nga UET, e cila nëpërmjet partneriteteve që ai ka krijuar me këto institucione dhe kompani mundëson punësimin e studentëve të tij në profilet përkatëse që ata zotërojnë.

Qëllimi i zyrës së karrierës dhe Alumni ka si qëllim të ndihmojë studentët të përcaktojnë qëllimet e tyre të karrierës dhe të mësojnë se si t’i arrijnë ato për punësim dhe intership, zgjedhjen e temave të diplomave sipas kërkesave të industrisë dhe të profilizimit përmes këshillimeve, workshop-eve me punëdhënës, rrjet të alumni, të nxisë kontaktin me punëëdhënësit nëpërmjet programit të rekrutimit në kampus, panaireve të punës, bordeve të punës,etj.

“Zyra e karrierës ka si synim të eksplorojë karrierën e studentëve përmes këshillimit që diferencohet sipas viteve të studimit;të krijojë burimet e eksplorimit të karrierës;të krijojë lista me interesat e studentëve dhe me ta të komunikohet gjatë gjithë kohës;të krijojë netëork me industritë respektive të cdo fakulteti;të organizojë ‘Panairet e Punës’ -për cdo fakultet të universitetit; kërkimin e vendeve të punës;intershipeve,përmes burimeve të kërkimit të intershipit;përdorimin e një sërë instrumentash që mundësojnë këshillimin e negocimin;marrjen e vendimit dhe informacionin mbi pagesën; të mundësoj rekrutimin në Universitet, mentorim dhe networking, të gjitha burimet,partneritetete të universitetit, panairet e punës,shoqata Alumni,grupi i studentëve që kanë bërë intërship;të organizojë sondazhe Alumni;të ndërtojë baza të dhënash,mbi shkollat nga vijnë studentët Ba dhe Ma,shkollat ku shkojnë,ku punësohen;të organizojë sondazhe Alumni;të organizojë aktivitetete Alumni dhe të garnatojë një bashkëpunim mes anëtarë të bordeve të punës të cdo departamenti’’-tregon zv.rektorja e UET, prof,dr.Ermira Qosja.

Zyra e Karrierës e cila drejtohet nga Adela Danaj, është përgjegjëse mbi orientimin e studentëve ndaj kritereve që ata duhen të kenë për tu punësuar në këto institucione dhe njëkohësisht, ka si qëllim primar orientimin e studentëve ndaj kërkesave të tregut të punës duke kontribuar në përmisimin e kompetencave dhe aftësive të tyre.

”Perëndimi prej vitesh e ka konsideruar aset punën e Zyrës së Karrierës të atashuar në universitet, si një formë efikase për orientimin sa më të mirë të studentit drejt tregut të punës e më specifikisht drejt kërkesave e sfidave që tregu paraqet sot. Për të realizuar qëllimin e saj primar Zyra e Karrierës në UET ka filluar të punojë ngushtësisht me tregun e punës. Në këtë mënyrë kjo zyrë njeh nga afër sfidat e tregut si dhe kërkesat e tij. Një ndër veprimtaritë tona më efikase por dhe më të suksesshme njëkohësisht janë marrëveshjet gjithmonë e në rritje me kompani vendase, së fundmi dhe me kompani të huaja.Këto marrëveshje janë mekanizmi më i mirë që Zyra e Karrierës përdor për të përmisuar aftësitë e studentëvë por dhe për ti njohur ata me kërkesat e tregut përmes praktikave të punës që ofrojnë partnerët tanë në biznes” – tregon Danaj.

Dikur misioni i Universitetit përqëndrohej kryesisht në dhënien e dijes dhe zhvillimin e aftësisë së të nxënit tek studenti. Sot, në një treg kompleks, që hera herës duket sikur nuk ecën me të njëjtin ritëm si ne, sfidat e universitetit janë më të mëdha. Universiteti sot, krahas funksionit të tij primar, të kontriuboj në shoqëri përmes dijes dhe zhvillimit, punon mbi veprimtari të cilat e nxisin studentin drejt tregut të punës.

Adela Danaj na tregon më tepër mbi efikasitetin e punësimit dhe intershipit në vendin tonë. Programet e praktikave të punës, jo vetëm që janë shumë të rëndësishme, por janë një instrument fondamental që mundëson lidhjen e menjëhershme të studentit me tregun e punës. Praktikat e punës jo vetëm që janë efikase, por edhe një mundësi shumë e mirë punësimi. Studentët e punësuar janë treguesi i vetëm i matshëm i cilësisë së universitetit, ndaj Zyra e Karrierës ka në fokusin saj forcimin dhe thellimin e bashkëpunimit me tregun e punës duke zgjeruar rrjetin e partnerëve.

Sfidat e para kur u mundësua ngritja e Zyrës së Karrierës ishte ballafaqimi me studentin. U konstatua se pjesa më e madhe e studentëve e kishin të konsoliduar idenë e punësimit sipas fushave në të cilën studiojnë duke mos qenë të hapur drejt mundësive apo kërkesave të tjera,reja që paraqet tregu.

Njohja me tregun dhe kërkesat e tij ishte shumë e vogël. Ndaj u organizuan një set takimesh me drejtues të koorporatave dhe kompanive më të sukseshme në vend, kryesisht me drejtues të Zyrave te Burimeve Njerëzore, të cilat krahas prezantimit të kompanive respektive i specifikuan studentëve se sot tregu është në kërkim të talenteve, është në kërkim të atij kapaciteti i cili ka të zhvilluar aftësi të ndryshme dhe nuk është vetëm njohës i një fushe.

Ndaj Zyra e Karrierës krahas funksionit të saj primar, të lidhë universitetin me tregun e punës punon vazhdimisht me studentin duke e nxitur atë të marrë pjesë në aktivitete extra-curriculare të Universitetit si një forëm e shkëlqyer për të zhvilluar dhe rritur kapacitetin në fusha dhe dimensione të ndryshme.

Në këtë mënyrë studenti i UET do të jetë në gjendje t’i përgjigjet këkesave të tregut dhe atëherë kur mund t’i vijë një ofertë shumë e mirë punësimi jo domodoshmërisht në fushën studimit.Pas një pune të gjatë dhe me shumë këmbngulje, sot në thirjet për aplikim që shpërndan Zyra e Karrierëspërgjigjet dhe interesi nga ana e studentit është e lartë.

UET ka nenshkruar një numër të konsiderueshëm marrëveshjesh me kompani të ndryshme gjatë viteve të fundit. Në kuadër të programit 500 + UET ka iniciuar një numër të konsiderueshëm marrëveshjesh bashkëpunimi. Gjatë muajit Maj, të vitit që lamë pas, në UET u organizuan 5 Panaire pune,një për sëcilin Fakultet. Partnerët tanë në biznes që morën pjesë në panair ishin minimalisht 40 për secilin Fakultet. Aktualisht UET numëron 55 marrëveshje bashkëpunimi të nënshkruara, ku përfshihen si sektori privat ashtu edhe ai publik. Së fundmi, UET nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Bashkimnë e Tiranës dhe javën që vjen pritet të finalizohet dhe nënshkruhet marrëveshja me Postën Shqiptare.

UET i kushton rëndësi edhe strategjise për punësimin e studentëve ne kompanitë ndërkombëtare.

Rasti me Philip Morris apo Lufthansa Industry Solutions rritën jo vetëm ambicien e studentit të UE Tpër një punësim dinjitoz, por dhe ambicjen e Zyrës së Karrierës për një punësim dinjitoz, por dhe ambicjen e Zyrës së Karrierës për të rritur gjithnjë e më shumë numrine bashkëpunimeve me kompani apo brande-globale.Praktikat e mira dhe shkëmbimi i eksperiencave është padyshim një instrument shumë i mirë zhvillimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *