Si të aplikojmë

Si të Aplikojmë

APLIKIMET DHE PRANIMET

Universiteti Europian i Tiranës, në përputhje me ligjin 80/2015 “Për  Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe vendimin e Senatit nr. 01, datë 06.02.2019, ka miratuar kriteret e pranimit për programet e studimit me karakter profesional si dhe programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë, si më poshtë:

 1. Për programet e studimit me karakter profesional për vitin akademik 2019-2020, nuk do të aplikohen kritere shtesë përtej kritereve ligjore;
 2. Për programet e studimit me të ciklit të parë, nuk do të aplikohen kritere shtesë përtej kritereve ligjore, me përjashtim të:
  1. programit të ciklit të parë të Arteve Muzikore, për të cilin do të aplikohet testim hyrës nëpërmjet të cilit do të vlerësohen aftësitë dhe kompetencat e kandidatit për të ndjekur programin përkatës. Testimi për vitin akademik 2019-2020, do të jetë më datë 21 Gusht 2019, ora 11.00 në ambientet e UET.
  2. programit të ciklit të parë të Edukimit Fizik dhe Sporteve, për të cilin kërkohet paraqitja e raportit/kartelës mjekësore të gjendjes fizike dhe shëndetësore të studentit (kliko këtu për formatin);
 3. Për programet e Integruara të ciklit të dytë, nuk do të aplikohen kritere shtesë përveç kritereve ligjore;
 4. Për programet e ciklit të dytë Master Profesional, nuk do të aplikohen kritere shtesë përtej kritereve ligjore.
 5. Për programet e studimit me të ciklit të dytë Master i Shkencave për vitin akademik 2019-2020, në përputhje me udhëzimin e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, çdo student duhet paraqesë dokumentin që vërteton njohjen e një prej 5 (pesë) gjuhëve të huaja të Bashkimit Europian për programet e studimit të ciklit të dytë.
 6. Për programet Master i Arteve, nuk ka kritere shtesë, përtej kritereve ligjore.

 

Dokumentacioni i nevojshëm për pranimin në programet e ciklit të parë të studimeve, Bachelor, programet e integruara të ciklit të dytë dhe programet me karakter profesional

 

 1. Fotokopje e noterizuar e diplomës dhe certifikatës së notave të shkollës së mesme. Nëse diploma e kandidatit është lëshuar nga një institucion i huaj, duhet të shoqërohet me vërtetimin e nohjes dhe njësimit nga QSHA;
 2. Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës;
 3. Certifikatë familjare ose personale;
 4. Kopje e mandatit të pagesës së tarifës së shkollimit.

 

Dokumentacioni i kërkuara për pranimin në programet e ciklit të dytë Master

 1. Fotokopje e noterizuar e diplomës së ciklit të parë dhe e listës së notave. Nëse diploma e kandidatit është lëshuar nga një institucion i huaj, duhet të shoqërohet me vërtetimin e njohjes dhe njësimit nga QSHA;
 2. Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës;
 3. Certifikatë familjare ose personale;
 4. Fotokopje e noterizuar e diplomës dhe e certifikatës së notave të shkollës së mesme. Nëse diploma e kandidatit është lëshuar nga një institucion i huaj, duhet të shoqërohet me vërtetimin e nohjes dhe njësimit nga QSHA;
 5. Kopje e mandatit të pagesës së tarifës së shkollimit;
 6. Dëshmia e njohjes së një prej gjuhëve të huaja (anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht) e vërtetuar përmes testeve të njohura ndërkombëtare, në përputhje me udhëzimin përkatës të ministrit përgjegjës për arsimin (vetëm për pranimin në programet Master i Shkencave).

 

Transferimi i studimeve në UET

UET, në përputhje me parimet e Kartës së Bolonjës, pranon transferime të studentëve në vitet ndërmjetëse nga shkollat e tjera universitare vendase ose të huaja, publike ose jopublike. Transferimi i studimeve kryhet në bazë të rregullores së UET, përpara fillimit të vitit akademik, brenda afateve të përcaktuara nga ministria. Procesi i vlerësimit të kurrikulës dhe njohjes së lëndëve bëhet në dy faza: shqyrtimi paraprak dhe shqyrtimi përfundimtar.

 

Dokumentacioni i kërkuar për transferimin e studimeve:

 1. Dokumentacioni i kërkuar për pranimin në ciklin përkatës të studimeve;
 2. Listën e notave të fituara në institucionin nga studenti transferohet;
 3. Fotokopje të programeve të lëndëve (syllabuseve) që studenti kërkon të ekuivalentojë në UET;
 4. Vërtetimin e çregjistrimit nga institucioni nga transferohet, ku paraqitet dhe numri i matrikullës së studentit.

 

Programet e studimit dhe kohëzgjatja normale e tyre

 • Programet me karakter profesional – 2 vite akademike (120 kredite)
 • Programet Bachelor – 3 vite akademike (180 kredite)
 • Programet e integruara të ciklit të dytë – 5 vite akademike (300 kredite)
 • Master i Shkencave – 2 vite akademike (120 kredite)
 • Master Profesional – 1 vit akademik (60 kredite)
 • Programet e Doktoratës – 3 vite akademike.

 

Reduktime mbi tarifat
Edhe pse UET ofron bursa të shumta studimi, UET aplikon gjithashtu zbritje deri në 25% të tarifës referencë, në varësi të notës mesatare të maturës dhe të pagesave të menjëhershme për të gjithë ciklin e studimit, gjithashtu ofron edhe mundësinë e pagesës me këste.

 

Si të aplikojmë