Departamenti i Shkencave Sociale të Aplikuara

Dinamika e modernizimit të shoqërisë shqiptare si morfologji politike dhe gramatikë morale

2021    Fatos Tarifa, Një tokë, një popull, një ëndërr: Bashkimi kombëtar i shqiptarëve në BE, ose në një Europë post-BE [One Land, One People, One Dream: The National Unification of Albanians in the EU, or in a post-EU Europe], Tiranë: Onufri (ISBN: 9789928313959).

2021    Fatos Tarifa, Europa, një subjekt për të gjithë [Europe, a subject for all]. Tiranë: Onufri (ISBN: 9789928313942).

2021    Fatos Tarifa & Ksenofon Krisafi, Amerika dhe rendi i sotëm botoror [America and the Current World Order]. Tiranë: Albanian Academy of Arts and Sciences (ISBN: 97899283137130).

2020    Fatos Tarifa, Scripta manent. Tiranë: Onufri (ISBN: 9789928313355).

2020    Fatos Tarifa, Koha e shkurtër e lirisë në diktaturë (The Brief Period of Freedom in Dictatorship). Tiranë: Onufri (ISBN: 9789928313232).

2019    Fatos Tarifa, Fjalor i paradokseve [A Dictionary of Paradoxes). Tiranë: Onufri (ISBN: 9789928261892), 263 p.

2018    Fatos Tarifa, Carpe diem. Tiranë: Onufri (ISBN: 9789928261304).

 

Peer-reviewed journal articles and Book chapters (in English)

2020    Fatos Tarifa, “Coming to an End: The Fall of Communist Rule in Albania”, in Sh. Rama (ed.), The End of Communist Rule in Albania: Political Change and the Role of the Student Movement (New York: Routledge), pp. 35-54.

2020    Fiona Todhri & Fatos Tarifa, “Challenges to Albania’s Educational System in the Digital Age”, pp. 1714-1717 in L. Gómez Chova et al. (eds.), Sharing the Passion for Learning. Valencia: IATED Academy.

2019    Ledina Ferhati & Fatos Tarifa, “The West, Russia, and the Balkans”, pp. 43-54 in Advanced Research in Social Sciences and Humanities. Prague: Diamond Scientific Publications.

2016    Fatos Tarifa & Monica Di Monte, “Failure of Multiculturalism? Immigration, Radical Islamism, and Identity Politics in Europe”, International Dialogue: A Multidisciplinary Journal of World Affairs,6: 5-28

 

Peer-reviewed journal articles (in Albanian)

2019    Ledina Ferhati & Fatos Tarifa, “Politika e jashtme e Rusisë: Nga internacionalizmi liberal në neorevizionizëm”, Vjetari shkencor, botim i veçantë i Buletini shkencor (Seria e shkencave shoqërore) (botim i Universitetit ‘Fan S. Noli’ të Korçës).

 

Siguri dhe mbrojtje përballë  sfidave bashkëkohore rajonale dhe më gjerë. 

 

Zhvillimi i tregut të letrave me vlerë private dhe investuesve institucionalë
 • Gjuraj, T. (1996). Democratic Citizenship Education in Albania. Manual for teachers.  The University of Washington, Seattle, WA, USA, funded by the United States Information Agency of the American Government, Contact Number IA-ASCF-G5190504.
 • Gjuraj, T. (1997). Albania? An Ecumenical Model? Coexistence of Religious Groups in Multireligious Albania: Frontier No. 6, KESTON INSTITUTE (KI), Oxford, A Charity Researching Religious Communities in the former USSR and Eastern Europe, pg. 6. The UK.
 • Gjuraj, Tonin., & Gruda, Gj. (1999). The Role of Higher Education in the Development of Civil Society in Albania: Higher Education in Europe, Vol. XXIV, No. 4, pg. 545 – 551. CEPES, UNESCO.
 • Gjuraj, T. (2000). A Stable Ecumenical Model? How Religion Might Become a Political Issue in Albania: East European Quarterly, ISSN 0012-8449 USPS 164 – 620, Volume XXXIV, Number 1, pg. 21 – 49. University of Colorado, Boulder, Colorado 80309.
 • Gjuraj, T. (2008). Albania, Kosovo And Israel: facts and misconceptions. Pp. 23-33. The Israel Journal of Foreign Affairs, Israel Council on Foreign Relations in cooperation with the Jewish Congress Research Institute. Volume Two. Number One. Israel.
 • Gjuraj, T., & Tarifa, F. (2011). The Habermasean (De) Reconstruction of Marx’s Paradigm. The International Journal of the Humanities Volume 9, 2011.
 • Gjuraj, T. (2011) Albania in Transition: The Burden of the Past and the Democtratization Paradigm. Sociological Analysis, Vol. 5, No. 2 (Autumn). UET Press, Tirana.
 • Berhani, I., & Gjuraj, T. (2013). The Imapct of the Electoral Systems on the Voting Process in Albania. International Journal of Science, IJS, Volume 3 ISSN Online 2225-7063 ISSN Print 2304- 473X. “Mankind Tracks” CTR, International Office, Auckland, NZ, Balkan’s Flavour.
 • Gjuraj, T. (2013). The inter-religious tolerance of the Albanian multi-religious society. Facts and misconceptions. pg. 89 – 110. ISSN: 1857-7431 (online) ISSN: 1857-7881 (Print). European Scientific Journal (ESJ), European Scientific Institute. Vol. 9, No. 11.
 • Koçi, A., & Gjuraj, T. (2016). The relationship between community policing and human rights in Albania’s Police Reform. Published online The International Journal of Human Rights (IJHR) special edition in: Gemma Collantes – Celador (eds.), Police Reform and Human Rights in the Western Balkans. The UK.
 • Gjuraj, E., & Gjuraj, T. (2017). Moral Belief on Utilitarianism Toward Misused Approach To Moral Evaluation. Itinerari di Ricerca Storica, a. XXXI – 2017, numero 2 n.s. (nuova serie), pg. 227 – 238. Universita’ del Salento, Dipartimento di Storia, Societa e Studi Sull’Uomo, Italia. Click here for the link to publication

Impakti gjeopolitik rajonal i ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit fetar

 

Raporti midis Përfaqësimit, Partive Politike dhe Institucioneve

 • Iljazaj, E. (2015). The Role of the Speaker in Britain House of Commons. Mediterranean Journal of Social Sciences6(5), 679-679.
 • Iljazaj, E. (2014). Instrumentet e Diplomacisë parlamentare: Rasti i Italisë. Polis, (13), 53-63.
 • Iljazaj, Ervis: The Instruments of Parliamentary Diplomacy. “POLIS”, 2014.
 • Iljazaj, Ervis:  Form of regional government in Italy   . Quaderno del Dipartimento Teoria dello Stato e  Instituzioni Politiche Comparate , Facolta di Scienze Politiche, Universita ‘’ La Sapienza’’, n3. 2010.
 • Iljazaj, Ervis: The Primary election, The Case of the Calabria Region. Quaderno del Dipartimento Teoria dello  Stato e Instituzioni Politiche Comparate , Facolta di Scienze Politiche , Universita ‘’ La Sapienza” nr.5, 2012.
 •  ‘’The different models of parliamentary direction’’. UET PRESS. June 2015
 • Albanian Studies Day. European University of Tirana. April ,2015.
 • ‘From party-state to the state of parties’’’
 • Next Europe: Interdisciplinary perspectives on the Western Balkans’’. European University of Tirana in collaboration with University of Rome ‘’ La SAPIENZA’’ 23-25 June 2015, Tirana  
 • ‘’ The confidence of citizens in public institutions’’
 • ’Connecting Science and Society for Sustainable Development’’. Uet Center in collaboration with Vienna Institute for Economics Studies. July 2015. Tirana.
 • ‘’ Creating solidarity buying groups in Albania’’.
 • ‘”Roma youth empowerment through capacity development and alternative media education.  UET Center in collaboration with Roma Culture Institute. May 2015.Tirana
 •  ‘The role of media in image creation’.
 • How Migration is Shaping the Contemporary Society. ABB University in collaboration with Albanian Institute of Sociology. Pristina, Kosovo. November 2015.
 • ‘’The Double Cultures Belonging of Immigrants of the Second Generation: The Case Of Italy’’.
 • 25 Years after the Fall of Communism, – University of New York Tirana, 27-28 November 2015.
 • Political Parties in Albania Constitution

Departamenti i Shkencave Juridike

Shteti, e drejta dhe shoqëria në trojet shqiptare gjatë shekujve

Tiparet e Institucioneve politiko- juridike në shtetin shqiptar

E drejta publike në Shqipëri në dinamikën e proceseve integruese e globalizuese

 • Zaganjori, X. (2012, August). The Case of Albania: The Relationship between Constitutional Justice and the High Court under the Influence of the ECHR. In Constitutional Justice in Southeast Europe (pp. 145-162). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
 • Zaganjori, X. (2010). The Constitutional Court as a Guarantor of the Fundamental Human Rights and Freedoms. Buletinul Stiintific al Universitatii Mihail Kogalniceanu, 19(1), 22-30.
 • Selimi, S., & Zaganjori, X. (2016). Environment protection in the legal system of Albania: The current situation in Albania on combating environmental crimes and the new reform directions.
 • Zaganjori, X. (2010). Albania and the European integration challenge: basic principles and reforms. In Comparative view of administrative law issues (pp. 83-100).
 • Zaganjori, X., Anastasi, A., & Methasani, E. (2011). Rule of Law in the Constitution of the Republic of Albania. Publishing house Adelprint, Tiranë.
 • Denar, B., & Zaganjori, X., (2010). Implementing the rule of law in Albania,“. Political Thought, (32).
 • Zaganjori, X., & Anastasi, A. (2011). Shteti i së drejtës në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shtëpia Botuese Adelprint.
 • Zaganjori, X., Vorpsi, A., & Biba, D. (2012). Parime kushtetuese dhe të drejta themelore në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese.

 

Risitë në legjislacionin penal

 

 

Marredheniet familjare mes tradites dhe zhvillimeve te reja ne shoqerine multikulturore