Dekanët

Dekan i Fakultetit të Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit – Prof. Asoc. Dr. Selami Xhepa

Doktor në shkencat ekonomike në Universitetin e Tiranës. Ka kryer një numër kualifikimesh post doktorale në tematika të veçanta në universitete prestigjioze, si në Purdue University, Indiana, John Keneddy School of Government, Harvard University, IMF Institute, and has been a Chevening fellow at the Bradfor Center for International Development, the UK, and a numerous research centers and universities. Ka mbajtur poste të larta në administratën e lartë shtetërore, duke qenë edhe Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për legjislaturën 2009-2013. Eshtë përkthyes, autor dhe bashkautor i një numër botimesh, materialesh kërkimore dhe artikujsh shkencor si dhe kontribues frekuent në debatet publike në media.

 

Dekan i Fakultetit të Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare – Prof. Dr. Ferit Duka

25.01.1995: “Doktor i Shkencave”
Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë 11.01.1997: “Mjeshtër Kërkimesh” (Profesor i Asociuar);  Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë 28.01.2004: “Profesor Doktor” Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë.
Prof. Dr. Ferit Duka e ka përqendruar punën e tij studimore në lëmin e historisë së shqiptarëve. Kërkimet e Prof. Dukës kanë qenë të orientuara pikësëpari në çështje të tilla të rëndësishme si qyteti shqiptar dhe tiparet e zhvillimit të tij pas vendosjes së sundimit osman në tokat shqiptare, ndryshimet në strukturën fetare të shoqërisë shqiptare gjatë shekujve osmanë, komunitetet joshqiptare (veçanërisht hebrenjtë) që kanë banuar në pjesë të veçanta të kësaj hapësire, etj. Fryt i këtyre hulumtimeve shumëvjeçare në tematikën e sipërshënuar janë një varg studimesh si monografi apo vepra me bashkautorësi, artikuj studimorë, kumtesa, etj., të botuara brenda ose jashtë Shqipërisë. Rezultatet e studimeve të tij ai i ka komunikuar në tubime të rëndësishme shkencore kombëtare e ndërkombëtare. Paralelisht me punën studimore, Prof. Duka ka zhvilluar periodikisht ekspedita kërkimore në arkivat dhe bibliotekat e Turqisë dhe vendeve perëndimore, gjë që i ka dhënë mundësinë që të ketë në disponim një bazë burimore adekuate dhe të pazëvendësueshme për studimet e tij. Puna e tij kërkimore ka qenë dhe mbetet e lidhur ngushtë me mësimdhënien në Universitetin Europian të Tiranës. Jo vetëm që mban kurse të rregullta në auditor, por ai udhëheq rregullisht diploma të nivelit universitar, disertacione të niveleve të Masterit dhe të Doktoratës, nga Shqipëria dhe nga Kosova.
Pjesë e rëndësishme e angazhimeve intelektuale dhe akademike të Prof. Ferit Dukës ka qenë edhe pjesëmarrja në projekte të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, sikurse janë ato që lidhen me tolerancën dhe mirëkuptimin ndërfetar në Shqipëri dhe në rajon, nismat ndërkombëtare për përmirësimin e teksteve shkollore të historisë, projektet për ruajtjen dhe shpalosjen e trashëgimisë kulturore në arealin shqiptar dhe ballkanik, etj.

Dekan i Fakultetit të Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale – Prof. Asoc. Dr. Dritan Egro

Studiues i historisë së Shqipërisë, Ballkanit dhe Perandorisë Osmane. Autori i librave Historia dhe Ideologjia: një qasje kritike studimeve osmane në historiografinë moderne shqiptare (Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë 2007); dhe Ligji osman ndër shqiptarët e Mesjetës së Vonë (Tiranë: Qendra e Studimeve Albanologjike 2012).
Autor i shumë punimeve dhe artikujve shkencorë brenda dhe jashtë vendit për problemet e historisë, feve, nacionalizmit dhe identitetit, mes të cilave: “Rrënjët historike të Çështjes Shqiptare”, në Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX vol. I, (Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike 2018); “Islam in Albanian Lands, XV-XVII centuries”, në Religion und Kultur im Albanischsprachigen Südosteuropa  (Vienë: Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2010); “L’Islam dans les Balkans”, në Pour une grande histoire des Balkans des origines a 1912 (vol. III, Paris: A.I.E.S.E.E 2009); “Arnavut Milliyetçi Doktrininde Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Avrupa’nın Algılanışı”, në OTAM, s. 33 (Ankara: Ankara University 2014). Anëtar bordi revistash shkencore brenda dhe jashtë vendit. Titullar lëndësh dhe udhëheqës shkencor në programet MA dhe Doktoraturë në Qendrën e Studimeve Albanologjike (2008-2016). Titullar lëndësh në programet BA në Universitetin e New York-ut, Tiranë, 2004-2016. Në vitet 1991-2016 kërkues shkencor në Institutin e Historisë, pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Qendrës së Studimeve Albanologjike.
Nga janari i vitit 2017 pedagog në Universitetin Europian të Tiranës. Që prej prillit 2018, dekan i Fakultetit të Shkencave Sociale dhe Edukimit, UET. PhD në Histori, Bilkent University (Ankara, Turqi); MA në Histori, Ankara University (Ankara, Turqi); BA në Histori, Universiteti i Tiranës.

Dekan i Fakultetit të Shkencave Mjeksore Teknike – Prof. Dr. Isuf Kalo

Prof. Dr. Isuf Kalo lindi në Tepelenë në vitin 1942. Kreu Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë në 1964, u specializua në endokrinologji dhe diabetologji. Është ndër themeluesit dhe novatorët e këtij specialiteti në Shqipëri. Disa vjet ka drejtuar Katedrën dhe Shërbimin e Sëmundjeve Endokrine në Fakultetin e Mjekësisë dhe Spitalin Universitar të Tiranës. Është Doktor i Shkencave Mjekësore, Profesor dhe i laureuar me titullin: “Punonjës i Shquar i Shkencës Shqiptare”. Si dhe anëtar themelues i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencës. Është mjeku i parë shqiptar në stafin permanent të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) në Kopenhagen si drejtues i programit evropian për diabetin dhe i departamentit të cilësisë të Sistemeve Shëndetësore në Evropë.

Prof. Kalo është themelues i Qendrës tonë Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, ku ka iniciuar vizione, ide dhe metoda të reja bashkëkohore për sistemin tonë shëndetësor. Ka qenë konsulent i Bankës Botërore në projekte shëndetësore, konsulent i pesë  ministrave të shëndetësisë, lektor në Universitetin e Dubrovnikut, ekspert i Ministrisë së Shëndetësisë së Turqisë për programin e diabetit. Prof. Dr. Isuf Kalo ka themeluar shoqatat mjeksore “Hypokrati” dhe atë “Jetë dhe Shëndet”. Është autor i shumë veprave në shtypin mjekësor vendas dhe të huaj, dhe anëtar nderi në shoqata mjekësore ndërkombëtare si dhe të vendeve të veçanta të Evropës.

Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë, Informatikës e Arkitekturës – Prof. Asoc. Dr. Arben Dushi

Ing. Arben Dushi fill pas diplomimit në vitin 1983 në degën e Inxhinierisë Mekanike, u emërua pedagog pranë Fakultetit të Inxhinierisë të Universitetit të Tiranës ku punoi për gati 15 vjet pa ndërprerje. Mori gradën Kandidat i Shkencave në 1990, Doktor i Shkencave në 1994 dhe titullin Prof. Asoc. në vitin 2000.
Nga 1998 deri në vitin 2006, ai  kreu disa detyra të tjera si Drejtor i Agjensisë së trageteve të kompanisë italiane “Adriatica” për Shqipërinë dhe më pas si Drejtor i Njësisë së Zbatimit të Projekteve të Zyrës së Kooperacionit Italian në Shqipëri.
Pas këtyre eksperiencave, Ing. Dushi për gati një dekadë ushtroi aktivitetin e tij në sektorin privat të industrisë.
Përgjatë tëre kësaj periudhe, ai shërbeu edhe si pedagog i jashtëm në Universitetin Politeknik të Tiranës.
Pas rikthimit në vitin 2016 si pedagog me kohë të plotë në KPT, në Tetor 2018 transferohet në UET, në Fakultetin e sapohapur të Inxhinierisë, Informatikës e Arkitekturës ku kryen edhe detyrën e Dekanit të Fakultetit.