Studentët Vlerësojnë!

Sondazhi Kombëtar i Studentëve (SKS) organizohet dhe monitorohet nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) është një proces i cili ka në qendër studentin dhe ka si qëllim kryesor vlerësimin dhe matjen e cilësisë në arsimin e lartë, duke vlerësuar performancën e Institucioneve të Arsimit të Lartë në veprimtaritë e mësimdhënies, mësimnxënies, kompetencave dhe mbështetjes ndaj studentëve.

Në mbështetje të këtij sondazhi, UET në bashkëpunim me ASCAL, ka kryer trajnime të vazhdueshme me pedagogët dhe studentët për kryerjen sa më efektive të tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *