Stafi Akademik

CV-të e stafit akademik për të tre fakultetet dhe lista e publikimeve.

 Stafi Akademik, Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit

 Stafi Akademik, Fakulteti Juridik

 Stafi Akademik, Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit