gafur-muka

Prof. Assoc. Dr. Gafur MUKA

Diplomuar në fakultetin Gjeologji Miniera të Universitetitet të Tiranës. Doktor në shkencat inxhinjerike (UPT). Specializime postdoktoriale në Montanuniversitaet Leoben, Austri, RWTH

(Public University) Aachen, Gjermani. Autor i mbi 40 referateve, artikujve e projekteve brenda e jashtë vendit. Autor i monografise “ Geo-Risk Maps for Management of Abandoned Mine Workings Exploitations”, Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing, Berlin, 2018 dhe i

5 teksteve mësimore. Ish diplomat në Ambasadën e RSH në Bonn, Gjermani. Anëtar i Unionit Europian të Konsulencës (ECU). E.C.U. – European Consultants Unit. Nga viti 1981 deri në vitin 1993 dhe nga viti 2004 deri në vitin 2020 pedagog në Fakultetin Gjeologji Miniera. Aktualisht pedagog me kohë të plotë në UET, Departamenti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës.