MAKSIM-CIPI-min

Dr. Maksim Çipi

Ka marrë pjesë në Grupe pune, Workshope, Konferenca Ndërkombëtare etj brenda e jashtë vendit, duke paraqitur materiale e punime në to;
Ka marrë pjesë aktive në Seminare, Kurse e aktivitete të tjera të formimit të vazhdueshëm, brenda e jashtë vendit;
Ka përvojë me eksperiencë pune mbi 40 vjecare në aktivitetin profesional, në fushën e strukturave të ndryshme prej b.a. e b.a.p, si dhe të ndërtimeve në zonat sizmike, etj;
Eshtë i rregjistruar pranë ‘‘Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma“, prej vitit 2005;
Zotëron Licencën ‘‘Në Projektim“ dhe ‘‘Për Mbikqyrje dhe Kolaudim të Punimeve të Zbatimit“.