Anilda Bozdo

Prof. Dr. Anilda Bozdo

The necessity and awarenesson the action role of a solid competition in the banking system/ Risk's management

  • Bozdo, A. & Koka, M. Cuci, L. (2013) “The impact of the Interest Rate Policy on the Albanian Economic Growth” , “Romanian Economic and Business Review” Editor Bogdan Glavan ISSN 14842-2497
  • Bozdo, A. & Koka, M. (2014) “Il sistema Bancario di fronte ai problemi economici” “Europian Center of Sustainable Development, Romë ISSN 2239-5838
  • Bozdo, A. & Kripa, E. (2015) “ Macro-economic factor impact on nonperforming loans” Sapienca University Roma, 2281-3993 (on line)
  • Bozdo, A. & Mosko, A. (2016) “Effect of Bank capital Requirements on bank risk-taking and financial stability” Mediterranesn Journal of Social Sciences” Mediterranean Center of Social and Education Reserches, Rome, 7, No. 1, January 2016 ISSN 2039-2117
  • Bozdo, A. & Lama, V. (2015) ”Përputhshmëria e dy instrumentave vlerësues të empatisë tek studentët e UET” “Revista Education”
  • Bozdo, A. & Mosko, A. (2015) “Albanian banking system: Risk behavior, bank capital and their mutual relationship with cost efficiency” Academic Journal of Interdisciplinary Studies 4, No. 3, November 2015
  • Bozdo, A. (2015) “ Menaxhimi i riskut të luhatjeve të kursit të këmbimit në shoqëritë tregtare shqiptare”, Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkodër 7-8 Nëntor 2015
  • Bozdo, A. (2014) “Për një menaxhim më të mirë të cash-it në Bankat tregtare”, “Revista Shqiptare Social –Ekonomike” Nr.1 Pro. (78) 2014
  • Bozdo, A. & Ndoka, S. (2016) Analysis of interest rate impact on the profitability level of the banking system in Albania during the period 2005-2014” ICSER, Turkey
  • Bozdo, A. (2018) “Roli i kredisë në zhvillimin e ekonomisë dhe biznesit shqiptar”  fq 257 -260, E- ISSN 2337-0521 ISSN 1800-9794 COBISS.CG-ID 20586256  Shtëpia botuese Instituti për kërkime shkencore dhe zhvillim -Ulqin, Montenegro 06.04.2018