demo_image

MSc. Elsajda Bardhica

Master i Shkencave në Matematikë, Universiteti i Tiranës
Bachelor në Matematikë,  Universiteti i Shkodrës
Tetor 2019-Shkurt 2020- Pedagoge e jashtme , Universiteti i Shkodrës dhe Universiteti Politeknik i Tiranës
Mars 2020 e në vazhdim- Asistent-Lektore , Universiteti Europian i Tiranës, pranë Departamentit të Informatikës dhe TI-së
Bashkëautore e librit ‘Ushtrime dhe ushtrime të zgjidhura, Matematika 2’’, për studentët e profileve ekonomike .