Picture1

Msc. Andja Karroqe

Asistent Lektore, Departamenti Shkenca Juridike, Fakulteti i Shkencave Juridike,Politike dhe Marrëdhenieve Ndërkombëtare.

Ne periudhën 2012-2015, kreu studimet Bachelor, Juridik i Përgjithshëm pranë Universitetit Europian të Tiranës,dhe në vitet 2015-2017 kreu studimet Master, Fakulteti Juridik ne profilin E drejte private dhe biznesi, pranë Universitetit Europian të Tiranës me rezultate shume te mira.

Nё vitin 2018 ёshtё licensuar për të ushtruar profesionin e avokatisё nga Dhoma Kombёtare e Avokatisё duke marrё titullin “Avokat”.

Gjithashtu ka marrë pjesë në disa konferenca dhe artikuj kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe ka publikuar artikuj shkencorë, në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit.

KONFERENCE SHKENCORE:Current Economic & Social Topics CEST 2016 International Colloquim me date 27-29 Tetor 2016 “Testamentary Legacy and the Legal Civile right’s Their innovations in Albania” ne Universitetin Aleksander Moisiu Durres,Shqiperi.

ARTIKUJ: “Instituti I Biresimit” ne revisten BJIR (Balkan Journal of Interdisciplinary Research),Shtator 2018.

Aktualishtë është në pritje te fillimit te Doktoratures,Fakulteti Juridik, E drejtë Private, Universiteti Europian i Tiranës.