demo_image

MSc. Ana Boja

Master i Shkencave në Inxhinieri Matematike në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Matematike-Fizike.
Trajnime në Web Dizajn dhe Menaxhim Projektesh.
Pjesëmarrje në Konferencën Shkencore “Tendencat bashkëkohore dhe çështjet multidisiplinare në shoqërinë e sotme” në Universitetin Luarasi.
Eksperiencë si Asistent-Lektor me kohë të pjesshme në Universitetin Aleksander Xhuvani, Elbasan.
Bashkëautore e librit me ushtrime të matematikës 1 për profilet ekonomike nën titullin “Ushtrime dhe Ushtrime të Zgjidhura, Matematike 1”.
Aktualisht punon si Pedagog me kohë të plotë në Departamentin e Informatikës dhe Teknologjisë, Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës në UET.