genti-beqiri

Dr. Genti Beqiri

[:de]Genti Beqiri i është bashkuar Universitetit Europian të Tiranës në vitin 2008. Ai është pedagog i Ekonomiksit në Fakultetin e  Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit. Ai ka më shumë se 20 vjet eksperiencë në menaxhimin biznesi e financiar si dhe fushën akademike. Ai ka përvoja të ndryshme pune në sektorin publik, organizata ndërkombëtare dhe sipërmarrje private.  Gjate punës ne Universitetin Europian ka udhëhequr shume diploma në programet BA, MSH dhe MP. Ai ka marrë pjesë me referate dhe shkrime në shume konferenca shkencore ndërkombëtare në fushën e tij të ekspertizës si në Turqi, Japoni, SHBA, Bullgari, Itali etj.

Genti është diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës në vitin 1995. Më vonë ka ndjekur studimet master në Universitetin Kobe, Hyogo, Japoni dhe më pas studime MBA në Universitetin George Washington në Uashington DC, SHBA. Aktualisht, ai ka mbrojtur doktoraturën për MIS – Menaxhimin e Sistemeve të Informacionit në fillim të vitit 2016.[:en]Genti Beqiri joined the European University of Tirana in 2008. He is a professor of Economics at the Faculty of Economics, Business and Development. He has more than 20 years of experience in business and financial management as well as the academic field. He has various work experiences in the public sector, international organizations and private enterprises. While working at the European University he has led many degrees in BA, MH and MP programs. He has participated with lectures and articles in many international scientific conferences in his field of expertise in Turkey, Japan, USA, Bulgaria, Italy, etc.

Genti graduated from the Faculty of Economics at the University of Tirana in 1995. He later pursued a master’s degree at Kobe University, Hyogo, Japan and then an MBA at George Washington University in Washington DC, USA. He is currently defending his PhD in MIS – Information Systems Management in early 2016.[:]