VISEGRAD

VISEGRAD

Fondi i Visegradit për Studimet Universitare (VUSG) është një program mbështetje financiare për universitetet me qëllim që të zhvillojnë dhe promovojnë module akademike ose programe studimore të cilat merren në mënyrë specifike me fenomene të katër vendeve të Visegradit: Çekia, Hungaria, Polonia dhe Sllovakia. Çdo universitet në botë mund të aplikojë për këtë fond për sa kohë që synon të zhvillojë module apo programe studimore që lidhen me eksperiencat dhe mësimet e nxjerra nga vendet e Visegradit, si psh sa i takon proceseve të integrimit.

Për më shumë lidhur me Fondin e Visegradit për Studimet Universitare, referojuni http://visegradfund.org/grants/vusg/

Projekti Visegrad i UET (Klikoni këtu)

“Politikat e BE-së: Eksperiencat e mësuara nga vendet e Visegrad”.

Nëpërmjet këtij projekti synohet të transferohen njohuritë, praktikat më të mira dhe sfidat e integrimit Europian nga vendet Visegrad (Hungari dhe Poloni) drejt vendeve aspirante për marjen e statusit të vendit kandidat në BE (si Shqipëria) nëpërmjet zhvillimit të kurseve akademike të përbashkëta, duke formuar gjithashtu një konsortium me Jean Monnet Chair mes lektorëve të përfshirë në projekt.

Programi – Politikat e BE-Shtetet e Visegrad

Viti Akademik 2015 – 2016

  • Prof.Dr.Habil Janusz Ruszkowski (Jean Monnet Chair) – Universiteti Szczecin, Poloni

Vendet e Visegradit në Qeverisjen shumë Nivelëshe të Bashkimit Europian

Procesi i Europianizimit në Vendet e Visegradit.

  • Profesor i Shkencave Politike, Andras Bozoki- Universiteti i Europës Qëndrore, Hungari

Tipologjitë e regjimeve dhe demokracia iliberale në Europën Qëndrore dhe Lindore. Zgjerimi dhe demokratizimi : Bashkimi Europian dhe Europa Qëndrore në 20 vitet e fundit

Viti Akademik 2014 – 2015

  • Prof.Dr.Habil Janusz Ruszkowski (Jean Monnet Chair) – Universiteti Szczecin, Poloni

Vendet e Visegradit në Qeverisjen shumë Nivelëshe të Bashkimit Europian

Procesi i Europianizimit në Vendet e Visegradit.

Prof. Peter Balazs Jean Monnet Ad Personum – CEU, Hungary

Experiences of the V4 and Hungary in the process of EU Enlargement with a special regard to the Western Balkans (The Impact of Enlargements on Institutions; Conflicting Role Perceptions; EU legitimacy revisited)

Academic year 2014 – 2015

Teaching Recourse 1
Teaching Recourse 2
Teaching Recourse 3

V4’s and Hungary’s perspective in the future of the EU governance (State Building Strategies and EU Membership_13 (1); State Building Strategies and EU Membership_13; Enlargement conditionality; The European Policy Process)

Academic year 2014 – 2015

Teaching Recourse 1
Teaching Recourse 2
Teaching Recourse 3

VISEGRAD