Transfero studimet në UET

Tiranë, më

KËRKESË PËR NJOHJE LËNDËSH

Unë duke synuar të ndjek studimet në degën

në Universitetin Europian të Tiranës, parashtroj kërkesën për njohjen e lëndëve të mëposhtme, të cilat i kam zhvilluar gjatë studimeve në degën

në universitetin .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kësaj kërkese i bashkëngjitet një listë notash, si dhe programi përkatës i lëndëve për të cilat shtohet kërkesa e njohjes:

Studenti:

Kontakt:

E-mail:

Nëse e keni plotësuar kërkesën e mësipërme shkarkoni dokumentin e mëposhtëm, plotësojeni dhe dërgojeni të skanuar këtu:  

Emri juaj:

Deklaratë për shqyrtimin e dokumentit të transferimit (Shkarko këtu)

Transfero studimet në UET