Master Profesional

Pse të zgjidhni një program Master Profesional?

Programet Master Profesional (MP) kanë natyrë aplikative dhe ofrojnë formim kryesisht praktik, për arritjen e objektivave profesionale sipas profilit të zgjedhur, me qëllim punësimin ose kualifikimin në një drejtim të ngushtë. Këto programe i përshtaten çdo moshe, çdo niveli, pas përfundimit të studimeve Bachelor.

Një diplomë Master Profesional zhvillon tek studenti aftësi për mendim të thelluar analitik dhe të pavarur, vlerësim kritik dhe profesional, aftësi për të zgjidhur probleme komplekse dhe për t’u rritur në karrierën profesionale. Një tjetër avantazh i diplomës Master Profesional është mundësia për t’u formuar plotësisht në fushën që ju intereson, si një përvojë e çmuar dhe garanci për tregun e punës.

Programet në Master Profesional ofrohen 60 kredite ECTS. Ato janë një nga produktet akademike më fleksibël  në UET, pasi këto programe janë vazhdimisht në proces përshtatje më kërkesat e tregut vendas dhe të zhvillimeve rajonale.


Frekuentimi

Për programet e studimit Master Profesional frekuentimi është i detyrueshëm në masën 80% (tetëdhjetë) të leksioneve dhe seminareve.


Diplomimi

Punimi i diplomës Master Profesional është një punim me karakter aplikativ, empirik. Punimi i diplomës duhet të jetë punim origjinal, ku studenti kryesisht aplikon një teori, skemë, parim në një objekt konkret studimi. Tema mund të jetë studim i një rasti ose studim krahasues. Ajo përmban 14-15 mijë fjalë. Diploma zhvillohet me ndihmën e një profesori që e udhëheq studentin deri në finalizimin e temës së diplomës. 

Master Profesional