Diploma Profesionale

Diploma Profesionale

Universiteti Europian i Tiranës, sjell diploma profesionale 2 vjeçare, duke i dhënë rëndësi dijes praktike si dhe aftësive profesionale. Në këto programe nuk aplikohet kriteri i notës mesatare në hyrje.

Programe me karakter profesional:

Diploma Profesionale