SMARTAL

SMARTAL 

Master në Inovacionet Europiane për një Menaxhim të Qëndrueshëm të Territoreve Shqiptare, zonave rurale dhe bujqësisë: Instrumentet, politikat, strategjitë / SmartAL

Qëllimi kryesor i projektit është që të adresojë nevojat e reja të tregut të punës të identifikuara nga politikat publike të reja dhe të ardhshme në Shqipëri.
Objektivat specifikë që ky projekt kërkon të realizojë nëpërmjet janë:

1. Fuqizimi i lidhjeve midis universiteteve dhe institucioneve ofruese të punës në nivel qendror dhe lokal 2. Përmirësimi i njohurive teorike dhe praktike të studentëve master në administrimin e territorit, politikave bujqësore, zhvillimit rural dhe inovacionin, si dhe aftësive të tyre në negociata dhe pjesëmarrje në proceset vendimarrëse 3. Dizenjimi i 9 moduleve të përbashkëta mësimore specifike për të plotësuar hapësirën midis ofertës ekzistuese dhe nevojave të tregut të punës 4.Ofrimi i mjeteve dhe metodologjive inovative për stafin mësimor shqiptar 5.Përmirësimi i përputhjes së kërkesave akademike me nevojat profesionale gjatë periudhës së intersheep 6.Konsolidimi i bashkëpunimit midis IAL-ve shqiptare dhe krijimi i sinergjive dhe komplementaritetit ndërmjet programeve të studimit që ofrojnë për audiencën e tyre 7. Krijimi i një rrjeti hulumtuesish afatgjatë të kërkuesve të BE-së dhe Shqipërisë për këto tema. 8. Bashkëpunimi për ngritjen e kapaciteteve dhe rinovimin e gjeneratave të stafit të Universitetit Shqiptar

Partner kryesor: Insituti Agronomon Méditerranéen de Montpellier-CIHEAM

Partnerët:
UNIVERSITETI FAN S NOLI KORÇË-UNKO
UNIVERSITÄT HOHENHEIM – UHOH
Universiteti Bujqësor i Tiranës-UBT
Universiteti Europian i Tiranës-UET
PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES – UPSPS
European Alliance on Agricultural Knowledge for Development – AGRINATURA

Website i Projektit: smartal.uet.edu.al

SmartAl Newsletter No. 1

SmartAl Newsletter No. 2

SmartAl Newsletter No. 3

Person kontakti:
Dr. Ketrina Çabiri Mijo
[email protected]

SMARTAL