Prof. Asoc. Dr. Roland Lami

Prof. Asoc. Dr. Roland Lami

Doktor në Shkenca Politike, MA në Sociologji, MA në Studime Europiane dhe BA në Sociologji të Universitetit të Tiranës. Ai është autor i librave: “Njohuri Bazë të Kërkimit në Shkencat Sociale”, ”Komunikimi dhe Marrëdhënia Shoqërore”, “Identity of Political Parties in Albania (during the period 1990 – 2013)” “ Kriza e demokracisë lokale”. Gjithashtu, ai ka botuar me dhjetra artikuj në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit. Që prej tetorit të 2013 është i përgjegjës i departamentit të Shkencave Sociale të Aplikuara.

Prof. Asoc. Dr. Roland Lami