NJOFTIM PËR MBROJTJET FINALE

MAJ/QESHOR 2019

 

– FAKULTETI EKONOMISË, BIZNESIT DHE ZHVILLIMIT
Doktoranti: Qemajl Sejdija
Profili: Menaxhim
Tema: “Pranimi i shërbimeve bankare në telefon (mobile banking). Një studim mbi
perceptimet e klientëve të bankave në Kosovë
Data: 30 Maj 2019

Doktoranti: Jasmina Lumani
Profili: Menaxhim
Tema:” Perceptimi i cilësisë së shërbimit bankar dhe ndikimi i tij në marrëdhëniet klient-bankë në
sektorin bankar shqiptar”
Data: 30 Maj 2019

Doktoranti: Arsim Begunca
Profili: Menaxhim
Tema:” Segmentimi i konsumatorëve të pijeve freskuese në bazë të variablave të benefitit të
kërkuar-rast studimi qyteti i Prishtinës”
Data: 31 Maj 2019