Master i Shkencave

Pse të zgjidhni një program Master i Shkencave?
Programet e studimit Master i Shkencave ofrojnë thellim, zgjerim dhe specializim të njohurive teorike dhe aftësi për kërkim të avancuar dhe të pavarur shkencor. Qëllimi është pajisja e studentit me mjetet, aftësitë dhe njohuritë e thelluara teorike për një karrierë të suksesshme profesionale dhe akademike.

Programi Masteri i Shkencave ofrohet me 120 kredite ECTS dhe ka kohëzgjatje normale 2 vite akademike. Ky program e përgatit studentin me aftësitë dhe kompetencat profesionale për të dalë në tregun e punës, por edhe i jep mundësinë edhe për të zhvilluar një karrierë akademike duke vazhduar studimet e doktoratës.


Frekuentimi

Për programet e studimit Master i Shkencave frekuentimi është i detyrueshëm në masën 80 (tetëdhjetë) % të leksioneve dhe seminareve.


Diplomimi

Punimi i diplomës duhet të jetë punë e pavarur dhe krijuese e studentit me rreth 19-20 mijë fjalë. Qëllimi i tij është të shfaqë aftësitë e studentëve për të mbledhur dhe për të vlerësuar informacionin, për të analizuar në mënyrë teorike faktet e mbledhura, si dhe për t’i paraqitur përfundimet e arritura në një format akademik. Kjo nënkupton edhe studime, të cilat synojnë “të përmirësojnë/plotësojnë teorinë” ose studime që bëjnë një reflektim mbi “gjendjen e debatit teorik”. Punimi zhvillohet me ndihmën e një profesori që e udhëheq studentin deri në finalizimin e temës së diplomës.

 

 

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

E drejtë Private dhe Biznesi me profil ‘E Drejtë Private’
E drejtë Private dhe Biznesi me profil ‘E Drejtë Biznesi’

E drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profil ‘E Drejtë Penale’
E drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profil ‘E Drejtë Publike dhe Kushtetuese’
E drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profil ‘E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane’

Shkenca Politike me profil ‘Strategji Politike’
Shkenca Politike me profil ‘Administrim Publik’
Shkenca Politike me profil ‘Gjeopolikë’
Shkenca Politike me profil ‘Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh’
Shkenca Politike me profil ‘Marrëdhënie Publike Politike’

Political Science – Integration and Governance (PoSIG)

Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil ‘Çështje të Sigurisë’
Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil ‘Studime Rajonale’
Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil ‘Gjeopolitikë’
Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil ‘Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh’
Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil ‘Strategji Politike’

 

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

Financë me profil ‘Banka dhe Tregje Financiare’
Financë me profil ‘Kontabilitet dhe Raportim Financiar’
Financë me profil ‘Ekonomi – Financë’
Financë me profil ‘Auditim dhe Menaxhim Risku’
Financë me profil ‘Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh’

Administrim Biznesi me profil ‘Menaxhim Marketingu’
Administrim Biznesi me profil ‘Administrim Publik’
Administrim Biznesi me profil ‘Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh’
Administrim Biznesi me profil ‘Kontabilitet dhe Raportim Financiar’
Administrim Biznesi me profil ‘Administrim Territor’

 

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

Shkenca Komunikimi me profil ‘Gazetari dhe Mediat e Reja’
Shkenca Komunikimi me profil ‘Marrëdhënie Publike Politike’
Shkenca Komunikimi me profil ‘Shkrim Krijues’
Shkenca Komunikimi me profil ‘Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh’
Shkenca Komunikimi me profil ‘Menaxhim Marketingu’

Psikologji me profil ‘Psikologji Klinike’
Psikologji me profil ‘Psikologji Shkollore’
Psikologji me profil ‘Psikologji Këshillimi’
Psikologji me profil ‘Psikologji Organizacionale’
Psikologji me profil ‘Menaxhim dhe Vlerësim projektesh’

Mësuesi për Arsimin e Mesëm me profil ‘Gjuhët dhe Komunikimi’
Mësuesi për Arsimin e Mesëm me profil ‘Shkencat e Natyrës’
Mësuesi për Arsimin e Mesëm me profil ‘Matematikë’
Mësuesi për Arsimin e Mesëm me profil ‘Shoqëria dhe Mjedisi’
Mësuesi për Arsimin e Mesëm me profil ‘Teknologjia dhe TIK’
Mësuesi për Arsimin e Mesëm me profil ‘Edukim Fizik, Sporte dhe Shëndeti’
Mësuesi për Arsimin e Mesëm me profil ‘Arte’

Studime Religjioze me profil ‘Krahasimi i Religjioneve’
Studime Religjioze me profil ‘Gazetari dhe Mediat e Reja’
Studime Religjioze me profil ‘Studime Rajonale’
Studime Religjioze me profil ‘Cështje të Sigurisë’ 
Studime Religjioze me profil ‘Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh’

Gjuhësi e Aplikuar me profil ‘Gjuhë Angleze’
Gjuhësi e Aplikuar me profil ‘Gjuhë Italiane’
Gjuhësi e Aplikuar me profil ‘Gjuhë Spanjolle’
Gjuhësi e Aplikuar me profil ‘Gjuhë Frënge’
Gjuhësi e Aplikuar me profil ‘Gjuhë Gjermane’
Gjuhësi e Aplikuar me profil ‘Gjuhë Kineze’
Gjuhësi e Aplikuar me profil ‘Gjuhë Arabe’
Gjuhësi e Aplikuar me profil ‘Gjuhë Turke’
Gjuhësi e Aplikuar me profil ‘Gjuhë Greke’
Gjuhësi e Aplikuar me profil ‘Gjuhë Ruse’

Mësuesi për Edukimin Fizik me profil ‘Edukim Shëndetësor’
Mësuesi për Edukimin Fizik me profil ‘Sporte Individuale’
Mësuesi për Edukimin Fizik me profil ‘Dietologji dhe Nutricion’
Mësuesi për Edukimin Fizik me profil ‘Rehabilitim Sportiv’
Mësuesi për Edukimin Fizik me profil ‘Sporte Kolektive’

 

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës

Teknologji Informacioni me profil ‘Zhvillim Softwere-sh’
Teknologji Informacioni me profil ‘IT e Biznesit’
Teknologji Informacioni me profil ‘Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh’
Teknologji Informacioni me profil ‘TV-Multimedia’
Teknologji Informacioni me profil ‘Inovacion’

Inxhinieri Informatike me profil ‘Inxhinieri Softwere-sh’
Inxhinieri Informatike me profil ‘Siguria e sistemeve të informacionit’
Inxhinieri Informatike me profil ‘Menaxhim të dhënash’
Inxhinieri Informatike me profil ‘Dizenjim dhe Zhvillim Aplikimesh’
Inxhinieri Informatike me profil ‘Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh’

Inxhinieri Industriale me profil ‘Inxhinieri Energjitike’
Inxhinieri Industriale me profil ‘Inxhinieri Kimike’
Inxhinieri Industriale me profil ‘Inxhinieri Mekanike’
Inxhinieri Industriale me profil ‘Inxhinieri Transporti’
Inxhinieri Industriale me profil ‘Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh’

Inxhinieri Ndërtimi me profil ‘Infrastrukturë Transporti’
Inxhinieri Ndërtimi me profil ‘Inxhinieri Strukturash’
Inxhinieri Ndërtimi me profil ‘Urbanistikë’
Inxhinieri Ndërtimi me profil ‘Administrim Territori’
Inxhinieri Ndërtimi me profil ‘Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh’

 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Infermieri

Fizioterapi me profil ‘Teknika Rehabilitimi’
Fizioterapi me profil ‘Rehabilitim Sportiv’

Imazheri dhe Radioterapi

Master i Shkencave