ITG4AU

IT Governance for Albanian Universities/ ITG4AU

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të rrisë kapacitetet e qeverisjes në IAL në Shqipëri dhe të kontribuojë në bashkëpunimin midis BE-së dhe vendeve partnere. Disa nga aktivitetet e planifikuara përfshijnë kryerjen e trajnimit në ITG për punonjësit e universitetit duke përfshirë akademikë dhe punëtorë të tjerë; të kryejë trajnime në ITG për industrinë shqiptare; të ndërtojë një kornizë ITG të përshtatur për 4 universitete shqiptare.

Ky projekt synon të mbledhë një grup hulumtuesish nga katër universitete me një përvojë të gjerë në zhvillimin dhe vendosjen e modeleve kornizë të ITG (ITG) (përfshirë ITG4U dhe dFogIT) nga 3 vende të ndryshme (SPA, GER dhe NOR) për të zhvilluar, përshtatur dhe testuar një kornizë e re ITG që do të zbatohet në IAL në Shqipëri. Rezultatet e pritshme të këtij projekti përfshijnë një model të qeverisjes më të mirë për IT në IAL në Shqipëri, si dhe një modernizim të përgjithshëm të proceseve të qeverisjes për IAL-të dhe një kontribut i bashkëpunimit midis BE-së dhe Shqipërisë. Objektivat specifike të projektit janë:

1. Kryen module të specializuara të trajnimit për ndërtimin e modeleve të ITG në universitetet shqiptare 2.ITG është treguar si një lehtësues për të prodhuar ROI më të lartë të ndërmarrjeve, që vijnë nga zhvillimi i mëtejshëm i aseteve IT. Këto trajnime do të rezultojnë në një lidhje më të madhe midis universiteteve moldave dhe palëve të interesuara ekonomike dhe sociale 3. Hartimi i kornizave të ITG-ve, të përshtatura për secilin institucion, për pjesëmarrësit e projektit 4. Ndërtimi i aftësive dhe mjeteve për të siguruar qëndrueshmërinë e projektit IT qeveritar përtej 5.Vendos zinxhirin e vlerës së IT në IAL dhe Treguesit kryesorë të Performace (KPI).

Partner kryesor: Universiteti de les Illes Balears (UIB) Spanjë;

Partnerët:

Universiteti de Almería (UAL) Spanjë

SRH Hochschule Berlin (SRH) Gjermani

Østfold University College (Hiof) Norvegji

Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri

Universiteti Aleksandër Moisiu (UAMD) Durrës, Shqipëri

Universiteti Europiani Tiranës (UET) Shqipëri

Universiteti i Tiranës (UT) Shqipëri

Website i Projektit: itg4au.eu

Person kontakti:

Dr. Ketrina Çabiri Mijo

[email protected]

ITG4AU