COST

COST – Bashkëpunimi Europian në Shkencë dhe Teknologji

COST është struktura më e gjatë europiane që mbështet bashkëpunimin ndër-kombëtar midis kërkuesve, inxhinierëve dhe studiuesve në të gjithë Evropën. Është një mjet unik për ta që së bashku të zhvillojnë idetë e tyre dhe iniciativat e reja në të gjitha fushat e shkencës dhe teknologjisë, duke përfshirë shkencat shoqërore dhe shkencat humane, përmes rrjetëzimit pan-evropian të aktiviteteve kërkimore të financuara nga fondet kombëtare. COST ka për qëllim që të mundësojë zhvillime të shpejta shkencore që çojnë në koncepte dhe produkte të reja. Në këtë mënyrë kontribuon në forcimin e kapaciteteve kërkimore dhe novatore të Evropës.

Organi qeverisës i COST-it, Komiteti i Zyrtarëve të Lartë (OSHC), ka pranuar njëzëri kërkesën e Shqipërisë për anëtarësim të plotë në COSTt. Vendi ynë tani është  anëtari i 37 i COST-it.

OSHC-ja mori vendimin në mbledhjen e vet të 203-të në Reykjavik, Islandë, më 25-26 Prill 2018. Shqipëria përmbush të gjitha kërkesat për t’u bërë një anëtar i plotë i COST-it. Institucionet shqiptare kanë marrë pjesë në të paktën dy programe të njëpasnjëshme të BE-së dhe në të paktën 5% të veprimeve të COST-it.

Komuniteti shqiptar i kërkimit aktualisht është duke marrë pjesë në rreth 10% të veprimeve të drejtuara nga COST. Kërkuesit e UET kanë qënë gjithnjë pjesë aktive e skemës dhe aktualisht janë të për fshirë në 7 veprime të COST, duke kontribuar kështu në përfaqësimin kombëtar të Shqipërisë në program.

Që nga viti 2015, kërkuesit e UET marrin pjesë në aksione të ndryshme COST:

Dr Besarta Vladi –  Aksioni Cost CA16121

Kontakt:[email protected]  dhe vizito: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16121

Dr Blerjana Bino – ISCH Aksioni COST IS1308 dhe Aksioni COST CA15207

Kontakt:[email protected]

Për ISCH Aksioni COST IS1308 vizito:  https://www.ntnu.edu/populistcommunication/populist-political-communication-in-europe

Për Aksioni COST CA15207 vizito: http://proseps.sns.it/

Prof. Asoc. Dr. Erika Melonashi – Aksioni COST CA15221 dhe Aksioni COST CA16207

Kontakt:[email protected]

Për Aksioni COST CA15221   vizito:  http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15221

Për Aksioni COST CA16207 vizito: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16207

Dr. Ketrina Çabiri-Mijo – Aksioni COST CA 15137

Kontakt:[email protected]  dhe vizito: http://enressh.eu/

Assoc. Prof.Dr Konstantinos Giakoumis – Aksioni COST CA16213

Kontakt[email protected]  dhe vizito: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16213

Për më tepër informacion ju lutem vizitoni: http://www.cost.eu/

COST