Bachelor

UET të ofron mundësinë për të studiuar me pedagogët më të mirë shqiptarë si edhe shumë profesorë të ftuar nga universitetet më të mira të Evropës e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me të cilët UET ka marrëveshje partneriteti. Bashkohu me studentët tanë dhe bëhu pjesë e jetës akademike aktive, eksperiencave ndërkombëtare dhe kontakteve me tregun e punës gjatë viteve të studimit. Bashkohu me ne për të pasur akses në të gjitha mundësitë dhe lehtësitë gjatë studimit që UET të ofron. Të ardhmen mund ta planifikosh duke u nisur nga lista e programeve Bachelor që mundësojnë 5 Fakultetet e UET.

Detyrimet akademike për studentin
Frekuentimi i procesit mësimor (leksione, kolokiume, leksion/seminare, seminare/laboratorë) në programet e ciklit të parë të studimeve, Bachelor, është i detyrueshëm në masën 60% (gjashtëdhjetë). Ky frekuentim është parakusht për t’u futur në provimet përfundimtare.

Diplomimi
Mbrojtja e diplomës është detyrimi përfundimtar për diplomimin e studentit. Mbrojtja bëhet përmes paraqitjes së një punimi diplome ose dhënies së një Provimi të Përgjithshëm Përfundimtar.
Punimi i diplomës për studentët e programit Bachelor duhet të jetë punim origjinal me rreth 9-10 mijë fjalë. Studenti nuk pritet të bëjë punë të thelluar në terren ose të kontribuojë në një debat teorik/konceptual, por të aplikojë një model/teori të caktuar në një rast të veçantë, duke u bazuar kryesisht në burime dytësore/literaturë. Qëllimi i këtij punimi është të shfaqë aftësitë e studentit për të mbledhur dhe vlerësuar informacionin, për të analizuar në mënyrë teorike faktet e mbledhura, si dhe për t’i paraqitur përfundimet e arritura në një format akademik. Diploma zhvillohet me ndihmën e një profesori që e udhëheq studentin deri në finalizimin e temës së diplomës.


Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Juridik i Përgjithshëm

Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil “Siguri”
Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil “Studime Europiane”
Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil “Administratë Publike”
Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil “Partitë Politike”
Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil “Marrëdhënie Publike”

Shkenca Politike me profili “Administratë Publike”
Shkenca Politike me profil “Partitë Politike”
Shkenca Politike me profil “Sociologji Politike”
Shkenca Politike me profil “Gazetari”
Shkenca Politike me profil “Studime Europiane”

Sociologji me profil “Sociologji Politike”
Sociologji me profil “Antropologji Sociale”
Sociologji me profil “Administratë Publike”
Sociologji me profil “Marrëdhënie Publike”
Sociologji me profil “Gazetari”


Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

Menaxhim Biznesi me profil “Menaxhim i Organizatave”
Menaxhim Biznesi me profil “Marketing”
Menaxhim Biznesi me profil “Turizëm”
Menaxhim Biznesi me profil “Kontabilitet”
Menaxhim Biznesi me profil “Informatikë Ekonomike”

Financë me profil “Bankë”
Financë me profil “Kontabilitet”
Financë me profil “Sigurime”
Financë me profil “Menaxhim i Organizatave”
Financë me profil “Informatikë Ekonomike”

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

Komunikim me profil “Marrëdhënie Publike”
Komunikim me profil “Gazetari”
Komunikim me profil “Grafikë – Dizajn”
Komunikim me profil “Multimedia”
Komunikim me profil “Marketing”

Arte Pamore me profil “Grafikë – Dizajn”
Arte Pamore me profil “Multimedia”
Arte Pamore me profil “Pikturë”
Arte Pamore me profil “Regji”
Arte Pamore me profil “Trashëgimi Kulturore”

Psikologji me profil “Shëndet Mendor”
Psikologji me profil “Psikologji Edukimi”
Psikologji me profil  “Marrëdhënie Publike”
Psikologji me profil “Menaxhim i Organizatave”
Psikologji me profil “Marketing”

Histori me profil “Trashëgimi Kulturore”
Histori me profil “Arkivistikë”
Histori me profil “Gazetari”
Histori me profil “Studime Europiane”
Histori me profil“Marrëdhënie Publike”

Letërsi me profil “Linguistikë”
Letërsi me profil “Antropologji Sociale”
Letërsi me profil “Trashëgimi Kulturore”
Letërsi me profil “Gazetari”
Letërsi me profil “Marrëdhënie Publike”

Arte Muzikore me profil “Piano”
Arte Muzikore me profil “Violinë dhe Harqe”
Arte Muzikore me profil “Instrumente me frymë”
Arte Muzikore me profil “Kitarë”
Arte Muzikore me profil “Kanto”

Arsim Parashkollor

Edukim Fizik dhe Sporte me profil “Atletikë”
Edukim Fizik dhe Sporte me profil  “Gjimnastikë”
Edukim Fizik dhe Sporte me profil “Futboll”
Edukim Fizik dhe Sporte me profil “Lojëra me Dorë”
Edukim Fizik dhe Sporte me profil“Gazetari”

Filozofi me profil “Filozofi Politike”
Filozofi me profil “Filozofi Gjuhe”
Filozofi me profil “Gazetari”
Filozofi me profil “Antropologji Sociale”
Filozofi me profil “Studime Europiane”

Linguistikë me profil “Gjuhë Angleze”
Linguistikë me profil “Gjuhë Italiane”
Linguistikë me profil “Gjuhë Spanjolle”
Linguistikë me profil “Gjuhë Frënge”
Linguistikë me profil “Gjuhë Gjermane”
Linguistikë me profil“Gjuhë Kineze”
Linguistikë me profil“Gjuhë Arabe”
Linguistikë me profil“Gjuhë Turke”
Linguistikë me profil “Gjuhë Greke”
Linguistikë me profil “Gjuhë Ruse”

Arte Skenike me profil “Regji”
Arte Skenike me profil “Aktrim”
Arte Skenike me profil“Balet”
Arte Skenike me profil “Multimedia”
Arte Skenike me profil “Marrëdhënie Publike”

 

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës

Teknologji Informacioni me profil “Informatikë Ekonomike”
Teknologji Informacioni me profil“Hartim Softwere”
Teknologji Informacioni me profil “Inxhinieri Telekomunikacioni
Teknologji Informacioni me profil “Grafikë – Dizajn”
Teknologji Informacioni me profil “Multimedia”

Inxhinieri Informatike me profil “Inxhinieri Tekekomunikacioni”
Inxhinieri Informatike me profil “Hartim Softwere-sh”
Inxhinieri Informatike me profil “Informatikë Ekonomike”
Inxhinieri Informatike me profill “Grafikë – Dizajn”
Inxhinieri Informatike me profil “Menaxhim i Organizatave”

Inxhinieri Industriale me profil “Inxhinieri Elektrike”
Inxhinieri Industriale me profil “Inxhinieri Mekanike”
Inxhinieri Industriale me profil “Inxhinieri Kimike”
Inxhinieri Industriale me profil “Teknologji Informacioni”
Inxhinieri Industriale me profil “Menaxhim i Organizatave”

Program i integruar “Arkitekturë”, me profil “Arkitekturë Interieri”
Program i integruar “Arkitekturë”, me profil “Urbanistikë”
Program i integruar “Arkitekturë”, me profil “Restaurim Monumentesh”
Program i integruar “Arkitekturë”, me profil “Administrim Territori”
Program i integruar “Arkitekturë”, me profil “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”

“Inxhinieri Ndërtimi” 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

“Infermieri”

“Fizioterapi”

“Imazheri”