ENCHASE-TEMPUS

ENCHASE – TEMPUS

Përforcimi i sistemit të sigurimit të cilësisë së brendshme në arsimin e lartë në Shqipëri

Projekti Tempus ‘Përforcimi i sistemit të sigurimit të cilësisë së brendshme në arsimin e lartë në Shqipëri: Aplikimi i metodologjisë të bazuar kah procesit dhe rezultateve (ENCHASE)’ ka si qëllim zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të sigurimit të cilësisë së brendshme në universitetet shqiptare përmes përforcimit të një kuadri kombëtar të sigurimit të cilësisë sipas standardeve europiane në arsimin e lartë. Projekti synon zhvillimin e kapaciteteve të stafit akademik, administrativ dhe të studentëve lidhur me sigurimin e cilësisë së brendshme në universitet. Projekti udhëhiqet nga Universiteti Koblenz-Landau në Gjermani dhe përqendrohet enkas në sistemin e lartë në Shqipëri duke përfshirë institucionet kryesore të arsimit të lartë si dhe Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë. Projekti përfshin një sërë aktivitetesh për analizën e situatës aktuale të sigurimit të cilësisë së brendshme në universitet si edhe mënyrat e harmonizimit me standardet europiane për sigurimin e cilësisë si edhe trajnime për stafin akademik dhe studentët në këtë drejtim.

Fisha e projektit (kliko këtu)

Drejtues projekti në UET
Blerjana Bino
E-mail: [email protected]

Per me teper vizitoni faqen www.enchase.org

In the framework of the Tempus Project No. 544302-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMGR on Enhancing Albanian system of quality assurance in higher education: Application of the process and outcome based methodology, UET opens an invitation to tender for the supply contract for equipment as detailed in the tender dossier. The invitation to tend can be found here.

Invitation to Tender Enchase April 2016 (Click Here).

Tender Dossier (Click Here)

 

ENCHASE-TEMPUS