Transfero studimet në UET

  Tiranë, më

  KËRKESË PËR NJOHJE LËNDËSH

  Unë duke synuar të ndjek studimet në degën

  në Universitetin Europian të Tiranës, parashtroj kërkesën për njohjen e lëndëve të mëposhtme, të cilat i kam zhvilluar gjatë studimeve në degën

  në universitetin .

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  Kësaj kërkese i bashkëngjitet një listë notash, si dhe programi përkatës i lëndëve për të cilat shtohet kërkesa e njohjes:

  Studenti:

  Kontakt:

  E-mail:

  Nëse e keni plotësuar kërkesën e mësipërme shkarkoni dokumentin e mëposhtëm, plotësojeni dhe dërgojeni të skanuar këtu:  

   Emri juaj:

   Deklaratë për shqyrtimin e dokumentit të transferimit (Shkarko këtu)

   Transfero studimet në UET