UET dhe eCampus: Bashkëpunimi që mundëson diplomat europiane

Është zhvilluar ceremonia lancuese e bashkëpunimit mes eCampus dhe Universitetit Europian të Tiranës. Studentët që kanë përfunduar sistemin Bachelor apo Master në UET tani mund të përfitojnë një dual diploma: një titull studimi të dyfishë, i cili njihet jo vetëm në Shqipëri, por edhe në të gjitha vendet e Bashkimit Europian. UET ka eksluzivitetin e njohjes së të gjithë programit të studimit dhe konvertimin e diplomës në një diplomë eCampus, ndërkohë që procedurat e konvertimit zhvillohen fare thjeshtë, tërësish online. Kjo është një diplomë e dytë, e cila njihet ligjërisht në Shqipëri, Itali, dhe në të gjithë vendet e BE. Nga ky bashkëpunim përfitojnë studentët e të dyja universiteteve, të cilët do të kenë mundësi shkëmbimi të vazhdueshëm nëpërmjet programeve Erasmus+.
Universiteti eCampus ka një ambient studimor të projektuar nga një grup specialistësh në fushën e teknologjive për mësimdhënien dhe studimin i cili i lejon studentëve që të ndjekin leksionet online si të duan dhe kur të duan. E gjithë struktura e Universitetit bazohet në një sistem teknologjik kompleks i cili bën të mundur që të integrohen të gjitha funksionet didaktike dhe administrative në një platformë të personalizuar për ccdo student, që të ndiqet në të njëjtën kohë i gjithë procesi studimor. Universiteti eCampus nuk është një ambient mësimor vetëm virtual, në të cilin studentët dhe pedagogët humbasin kontaktin me realitetetin e studimit, e në përgjithësi, me të gjithë jetën akademike. Sistemi është konceptuar në mënyrë që të krijojë një vazhdimësi në kontaktet midis studentëve dhe pedagogëve, midis studentëve dhe klasave, midis studimit dhe profesionit.
Objektivi i eCampus është që të pajisë me njohuri por në rradhë të parë me kompetenca. Për këtë arsye aktivitetet në distancë janë të integruara me aktivitetet në seli, me kurse intensive, me prezenca periodike, praktikë dhe stazhe.
Universiteti eCampus koordinon karakteristikat më të mira të universiteteve të tjera me metodat më të përparuara të mësimit online. Leksionet nuk zhvillohen duke qenë të pranishëm apo në klasë, por përgatiten nga profesorë, në formë tekstesh dhe me video, dhe shfrytëzohen nga studenti nëpërmjet teknologjive informatike në vendin dhe kohën që studentit i duken më të përshtatshme. Këto leksione pedagogu i shoqëron edhe me orë leksionesh në seli si dhe me video-konferenca dhe takime online. Ky është rezultat i përpjekjeve për të gjetur metoda të reja dhe forma studimore që zgjerojnë horizontin e dijeve. Në Evropë dhe në botë mbi 10% e studentëve frekuenton një universitet online, përqindje e cila është në rrijte të vazhdueshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *