Silvana Cala

Silvana Çala

Silvana Çala është Asistent/Lektore prej 3 vitesh në departamentin Juridik të Universitetit Europian të Tiranes, në lëndët E Drejta Tregtare dhe E Drejta Romake. Në vititn 2015 është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë dega  E Drejtë Private dhe Biznesi në Universitetin Europian të Tiranës me rezultate të shkëlqyera , me temë të fokusuar në Pronësinë Industriale.

Prej vitit 2016 mban titullin avokat e licensuar nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë. Ajo ka marr pjesë në disa konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe ka publikuar në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit ku fusha e ekspertizës fokusohet në çështjet e së Drejtës Tregtare dhe të Pronësisë Industriale dhe të problematikave lidhur me zbatimin e legjislacionit përkatës.

Për një periudhë të shkurtër ka punuar si juriste e burimeve njerëzore në një kompani private.